.
  Şirketler Muh.-3
 

 

Şirketler Muhasebesinin bu bölümünde Kollektif şirketlerde karın ve zararın dağıtılmasına ait uygulamaları ile tasfiye işlemlerine ait bilgileri burada bulabilirsiniz.

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KAR VE ZARARIN DAĞITILMASI
 
Kollektif Şirketlerde işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kâr öz sermayede artış olur. Bu da ortakların varlıklar üzerindeki haklarını arttırır. Dönem sonunda şirket zarar ettiyse öz sermayede azalış olur ve ortakların varlıklar üzerindeki haklarını azaltır.

1 )KARIN DAĞITILMASI

- Kârın Ortaklar Arasında Eşit Olarak Dağıtılması:
Ortakların sermaye payları eşit ise kârda eşit olarak dağıtılır.


Örnek; Ahmet Çetin ve Ortakları Kollektif Şirketinin sermayesi 130.000. TL.’dır. Şirket 2006 yılı sonunda 8.000.TL. kâr elde etmiştir. Ortakların sermaye payları eşittir. Şimdi Karın ortaklara dağıtılması ve ortaklara ödenmesi işlemleri yapalım.

- 2006 yılı karının Ortaklar hesabına aktarılması kaydı;

570
GEÇMİŞ YILLAR KARI HS.
8.000
 
331
ORTAKLARA BORÇLAR HS.
 
8.000


- Ortaklara olan borcun şirketin banka hesabından ödenmesi kaydı;

331
ORTAKLARA BORÇLAR HS.
8.000
 
102
BANKALAR HS.
 
8.000- Kârın Sermaye Payı İle Orantılı Olarak Dağıtılması:
Ortakların sermaye payları birbirinden farklıysa o zaman kâr ortaklara sermaye payı ile orantılı olarak dağıtılır.

Örnek; Ahmet Çetin ve Ortakları Kollektif Şirketininin sermayesi 130.000. TL.‘dır. Şirket 2006 yılı sonunda 10.000. TL. kâr elde etmiştir. Bu kâr ortaklara işletme çeki ile ödenmiştir. Ortak Ahmet Çetinin sermaye payı 70.000. TL., ortak Ali Akın sermaye payı 60.000. TL.‘dır. Ortakların sermaye payları oranlarına göre karı hesaplayarak muhasebe kayıtları yapalım;
 
 Sermaye payı/Şirket sermayesi X kâr
Ahmet Çetin:70.000./130.000.000=0,54x10.000.=5.400-
Ali Ak:60.000./130.000.=0,46x10.000.= 4.600-


570
GEÇMİŞ YILLAR KARI HS.
8.000
 
331
ORTAKLARA BORÇLAR HS.
 
8.000

 

331
ORTAKLARA BORÇLAR HS.
8.000
 
102
BANKALAR HS.
 
8.000


Örnek; Ahmet Çetin ve Ortakları Kollektif Şirketinini sermayesi 130.000. TL.‘dır. Şirketsözleşmesine göre kâr dağıtımında önce %15 kâr payıuygulanacak bu tutar toplam kârdan düşüldükten sonra kalan pay ortaklara eşit olarak dağıtılacaktır. Ortaklarınsermayepayları ortak Ahmet Çetin 70.000. TL., ortak Ali Ak 60.000. TL., ortak İsmail Öz’de sermaye olarak emeğini koymuştur.Şirketin karı 30.000TL dır. Şimdi bu bilgilere göre Ortakların kar paylarınınhesaplayarak dönem karını ortaklara dağıtım işlemi yapıp, bunların muhasebe kayıtlarını oluşturalım.


570
GEÇMİŞ YILLAR KARI HS.
30.000
 
331
ORTAKLARA BORÇLAR HS.
 
30.000

 

331
ORTAKLARA BORÇLAR HS.
30.000
 
100
KASA HS.
 
30.000


2) Zararın Dağıtılması:

Kollektif Şirket mali dönem sonunda zarar ettiyse bu zarar;
1) Ortakların zarar paylarını şirkete ödemeleriyle,
2) Ortakların zarar kadar sermaye paylarını azaltmalarıyla karşılanabilir.

- Ortaklar Zararı Eşit Olarak Karşılayabilir:
Ortakların sermaye payları eşit ise zararda eşit olarak karşılanır.

Örnek; Ahmet Çetin ve Ortakları Kollektif Şirketi 2006 yılında 8.000. TL. zarar yapmıştır. Ortakların sermaye payları eşittir. Oy birliğiyle alınan kararagöre zarar şirkete nakit olarak ödenerek karşılanacaktır. Şimdi zararı ortaklaradağıtım tahsil kaydını yapalım;

- Zararın ortaklara aktarılması kaydı;

131
ORTAKLARDAN ALAC.HS.
8.000
 
580
GEÇMİŞ YILLAR ZARARI HS.
 
8.000

- Zararın ortaklardan nakit olarak tahsil edilmesi;

100
KASA HS.
8.000
 
131
ORTAKLARDAN ALAC.HS.
 
8.000

 
- Ortaklar Zararı Sermaye Paylarına Göre Karşılayabilirler:
 Yapılan zarar ortakların sermaye payları orantılanarak ortaklara dağıtılır.

Örnek;Ahmet Çetin ve Ortakları Kollektif Şirketinin sermayesi 130.000.TL.’dır. Şirket 2006 yılında 15.000. TL. zarar yapmıştır. Oy birliği ile alınan karara göre karşılanacak ve zarar kadar ortaklar sermaye paylarını azaltacaklardır. Ortakların sermaye payları şöyledir;

1.ortak 70.000.-TL.
2.ortak 60.000.-TL.

Zararın dağıtımı ve sermaye yaylarının azaltılması işlemlerinlerini ve bunlara ait yevmiye kayıtlarını yapalım 1.ortak:70.000./130.000.=0,54x15.000.=8.100.-
2.ortak:60.000./130.000.=0,46x15.000.=6.900.-

131
ORTAKLARDAN ALAC.HS.
15.000
 
580
GEÇMİŞ YILLAR ZARARI HS.
 
15.000

 

500
SERMAYE HS.
15.000
 
131
ORTAKLARDAN ALAC.HS.
 
15.000

 
KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE  
Şirketin kuruluş amacına ulaşması veya bu amaca ulaşmasının mümkün olmaması durumunda şirket faaliyetine son verebilir. Bu sona erme dağılma veya dağıtma şeklinde olabilir. Şirket sözleşmesinde fesih ile ilgili bir madde varsa ortakların oy birliği kararı ile şirketin feshi istenebilir. Buna İradi Fesih denir. Şirketin iflası, şirketin başka bir şirketle birleşmesi, ortaklık süresinin bitmesi, ortaklardan birinin iflası ya da ölmesi, ortak sayısının ikinin altına düşmesi, şirketin amacına ulaşmaması veya ulaşmasının mümkün olmaması durumunda şirketinsona ermesine İradi Olmayan Fesih denir. Bunların dışında Kollektif Şirket mahkeme kararı ile fesih olabilir.
Şirket sözleşmesinde tasfiye ile ilgili hüküm yoksa T.T.K. hükümleri uygulanır.
Ortaklar oy birliği ile alacakları karara göre ortaklardan birini ya da dışardan birini veya Ticaret Mahkemesi’nin tayin ettiği birini Tasfiye Memuru olarak atar.
Tasfiye memuru şirketin yararına olacak şekilde işlemleri en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye işlemleri sırasında ortakların oy birliği ile aldıkları kararlara uymak zorundadır.
Tasfiye işlemlerine başlayan şirketin ticaret ünvanına “Tasfiye Halindedir:“ ibaresi eklenir.

TASFİYE İŞLEMLERİ
        
1) Tasfiye memuru tasfiye halindeki şirketin mal ve haklarının korunması için gereken tedbirleri almak, en kısa zamanda tasfiyeyi sonuçlandırmak durumundadır,
2) Tasfiye başlamadan önce, şirketin
finansal durumunu gösteren başlangıç envanteri ve bilançosunu düzenlemek,
3) Şirketin sonuca bağlanmamış işlemlerini tamamlamak,
4) Şirketin alacaklarını tahsil etmek (Vadesi gelmemiş alacaklar iskontolu tutar üzerinden tahsil olunur).
5) Şirketin mallarını paraya çevirir (Menkuller pazarlık ve açık arttırma ile, gayri menkuller açık arttırma ile satılır. Ortaklar, oy birliği ile karar vermedikçe mallar toptan satılamaz).
6) Tasfiye sırasında elde edilen paraların 1.000.TL.’dan fazlası Merkez Bankası ya da başka güvenilir bir bankaya yatırılmak zorundadır.
7) Şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirir (Borçlar vadesinden önce ödendiği için iskontolu tutar üzerinden ödeme yapılır. Alacaklılar bu tutarı kabul etmek
zorundadır).
8) Tasfiye memuru, tasfiye memuru ücretini muhasebeleştirir.
9) Tasfiye sonunda tasfiye sonu bilançosu düzenlenir. Bilançoya göre ortakların şirketten alacağını belirler ve nakit olarak öder. Paraya çevrilen değerler borçları ödemeye yetmezse kalan borçlar için ortaklara başvurulur.
10) Tasfiye işlemleri tamamlanınca şirketin ticaret ünvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar. Tutulan muhasebe defterlerini ortaklardan birine ya da notere teslim eder.


 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats