.
  Dış Tic.İşl.-1
 

 

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
Dış ticaret işlemleri; ürün ve hizmet hareketleriyle ilişkili işlemlerdir. Başka bir ifade ile ithalat ve ihracat işlemleri ile bu ithalat ya da ihracat işlemlerinin parasal karşılıkları ifade edilmektedir.
İhracat: Bir malın,  Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlere denir.
İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklara denir.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Onayı - Kaydı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı,
İhraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini,
Kayda Bağlı İhracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini ifade eder.
İthalat: Bir ülkedeki alıcıların, başka ülkelerde üretilmiş mal ve hizmetleri satın almalarına denir.
 
DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BAŞLICA AMAÇLARI
Devlet yönetiminin dış ticareti kısıtlamak veya teşvik etmek için yapmış oldukları düzenlemelerin oluşturduğu bir bütündür. Dış ticaretin başlıca amaçları şunlardır;
- Hazineye Gelir Kazandırmak,
- İktisadi Kalkınma
- Cari Açığın Önlenmesi
- Yurt İçi Fiyat İstikrarının
- Ülke Sanayisini Dış Rekabetten Koruma
- Piyasadaki Aksaklıkların Önlenmesi
- Sosyal Etkenler
- Uluslar Arası İlişkilerin İyileştirilmesi
- Dış Ticarette Tekelcilikten Faydalanmak
- Kendi Kendine Yeterli Olma İsteği
 
DIŞ TİCARETİN FARKLARI
- Satış yurtdışına yapılır
- Farklı taşıma sistemini kullanılır
- Yabancı para birimi kullanılabilir
- Bankacılık sistemi devreye girer
- Uluslar arası anlaşmalar uygulanır
- Daha yüksek risk vardır
- Hataların telefasinin maliyetli olması
- Bürokrasinin yoğunluğu
- Ödeme sistemleri farklıdır
- Farklı kültür, ticari ahlak örf ve adaletin olması.
 
DIŞ TİCARETE İTHALAT İŞLEMLERİ
İthalat işlemleri 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB-42 sayılı genelgede yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatının ithalata ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki TC Merkez Bankası Anonim Şirketi İdare Merkezi’nin değişir sayfalı talimatı doğrultusunda yürütülmektedir.
31.12.2005 tarih ve 22510 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan ithalat rejimi kararına göre;“Kamu Ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.” “İthalat yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişilerin ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.”
“Yürürlükteki ithalat rejimi kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, karar ve bu yönetmelikle müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.”
 
GENEL ESASLAR
İthalat bedelleri, verilecek talimat çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla konvertibl döviz ;
- ABD doları,
- Avustralya doları,
- Danimarka kronu,
- Euro,
- İngiliz sterlini,
- İsveç kronu,
- İsviçre frangı,
- Japon Yeni,
- Kanada doları,
- Kuveyt dinarı
- Norveç kronu,
- Suudi Arabistan riyali
-  veya TL olarak ödenir.
İthalat, İthalat Yönetmeliği’nde belirtilen nitelikleri haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir. İthalat işlemlerinin ithalat hesabının kapatılması tarihine kadar ithalatçı olabilme özelliği taşıyan temsil yetkisini haiz kişilerce de yapılması mümkündür.  İthalat bedelleri;
- Banka kaynaklarından,
- İthalatçıya ait DTM’den,
- Alışı yapılmamış ihracat bedelinden,
- Kredi kartından,
- Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle ödenebilir.
İthalat Bedelleri :
- Banka Kaynaklarından Döviz Olarak Karşılanırsa : DSB, Dekont
- DTH’dan Karşılanırsa : Dekont
- Firma Kaynaklarından ( elden ) : Dekont
- TL ile olarak ödenirse : TPTB Belgesi Düzenlenir.
Talimatlarda belirtilen sürelerin hesaplanmasında;
Süre gün olarak belirtilmiş ise işlemin yapıldığı gün hesaba katılmadan ertesi günden itibaren başlayarak son günün çalışma saati sonunda bitmektedir. Ancak hesaplanan sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre, izleyen ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.Süre ay olarak belirtilmiş ise sürenin bitimi, izleyen ayların işlem tarihindeki günün çalışma saati sonudur. O ayda işlem tarihine tekabül eden bir gün bulunmuyor ise sürenin bitimi ayın son günüdür.
 İthalatçılarca, GB'nin 28. hanesine, ithalata aracılık eden banka şubesi ile ödeme şekli olarak ;
- Akreditifli Ödeme
- Vadeli Akreditifli Ödeme
- Vesaik Mukabili Ödeme
- Mal Mukabili Ödeme
- Kabul Kredili Akreditifli Ödeme
- Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
- Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme
- Peşin Ödeme
- Özel Takas veya Bağlı Muamele
Konvertibl Dövizler
ABD Doları                        : USD
Avustralya Doları                : AUD
Danimarka Kronu               : DKK
Euro                                 : EUR
İngiliz Sterlini                     : GBP
İsveç Kronu                       : SEK
İsviçre Frangı                     : CHF
Japon Yeni                        : JPY
Kanada Doları                    : CAD
Kuveyt Dinarı                     : KWD
Norveç Kronu                     : NOK
Suudi Arabistan Riyali         :SAR
Fiili ithal işlemi ; Gümrükte vergilerin yatırılıp yabancı fatura arkasına fiili ithal tarihi ve değerinin yazılması ve malların ithalatçıya teslim edilmesi işlemleridir.
DAB        :Döviz Alım Belgesi
DSB        övzi Satım Belgesi
DTH         öviz Tevdiat Hesabı
DTM        ış Ticaret Müsteşarlığı
GB          :Gümrük Beyannamesi
HM          :Hazine Müsteşarlığı
TCMB      :Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TPKK      : Türk Parasının Kıymetini Korumuma
TPTB       :Türk Parası Transfer Belgesi
İthalatın finansmanı :
- Banka Kaynakları, İthalatçının Bankadaki DTH’ı, Alışı Yapılmamış İhracat Bedelleri, Kredi Kartı ve Sermaye Hareketlerine İlişkin Hükümler Çerçevesinde Sağlanan Kredilerden Finanse Edilebilir.
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats