.
  Dış Tic.İşl.-5
 

 

KAPATILMAYAN İHRACAT HESABI İÇİN İHBAR MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
...................KAMBİYO   MÜDÜRLÜĞÜ

 REFERANS
İHRACATÇIYA AİT BİLGİLER
Unvanı
Adresi
Ticaret Sicil Numarası
Vergi Kimlik Numarası
ALICIYA AİT BİLGİLER
Unvanı
Adresi
ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Ödeme Şekli
Teslim Şekli
Gelen Toplam Döviz Tutarı
DAB Tarih ve Numarası
GB’YE AİT BİLGİLER
Tarih ve Numarası
İlgili Gümrük Müdürlüğü
Tutarı (FOB bedel)
Alıcı Ülke (17. hanede kayıtlı)
Mal Cinsi
Fiili İhraç Tarihi
TAHSİL SÜRESİ SONU
AÇIK HESAP TUTARI
AÇIKLAMA

 
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ
- Peşin Ödeme
- Akreditif
- Vesaik Mukabili Ödeme
- Mal Mukabili Ödeme
- Kabul Kredili Ödeme
- Karşı-Ticaret
- Müşterek Hesap ve Konsinye Satışlar
- Mahsuben Ödeme
Bu ödeme şekillerinden hangisinin kullanılacağını;
1. Mal ve sektör bazında yerleşik gelenekler,
2. Alıcı ile satıcı arasındaki güvenin derecesi,
3. Ülkenin genel politikası,
4. İthalatçının nakit ödeme gücübelirlemektedir. İthalatçı ve ihracatçılar yukarıda sayılan faktörleri göz önünde bulundurarak koşullarına en uyun ödeme şeklini seçerler.
Peşin Ödeme ( Cash Payment, Advance Payment )
1. İthalatçının mal bedelini bankasına ya da satıcıya ödemesi
2. İthalatçının bankası mal bedelini ihracatçının bankasına havale etmesi
3. İhracatçının bankası mal bedelini ihracatçıya ödemesi
4. İhracatçının malları orijinal ihracat belgeleri ile ithalatçıya göndermesi
İthalatçının bu tür ödeme şeklinde ihracatçıya güvenmesi ya da ihracatçı bankasından garanti mektubu alması söz konusudur. Peşin ödeme karşılığında 18 ay ( gemi ihracatında 24 ay ) içinde ihracat yapılmalıdır. Şayet İhracat gerçekleşmezse prefinansman koşulları uygulanır.
Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit ( L/C)
1. İhracatçı ve ithalatçı arasında akreditifle ödemeyi gerekli kılan bir malın alım-satımı için satış sözleşmesi yapar. Bu sözleşmede malın cinsi, vasıfları, miktarı, fiyatı, döviz cinsi, malların sevki, satış şekli ve ödeme şekli yer alır.
2. İthalatçı amir bankaya ihracatçı lehine kredi açması için talimat verir. Akreditif metninde, ihracatçıya, ancak malları sevk ettiğini tevsik eden belgeleri muhabir bankaya sunmasından sonra ödemenin yapılabileceği hükmü bulunur.
3. Amir banka ihracatçının ülkesindeki bir bankadan krediyi ihracatçıya ihbar etmesini veya teyit etmesini ister. Kısaca ithalatçının bankası akreditifi ihracatçının ülkesindeki muhabir bankaya iletir. İthalatçının bankasının hazırladığı akreditif metnine “küşat mektubu” denilmektedir. Muhabir bankadan, ihracatçıya akreditifin açıldığını ve ödeme için hangi belgelerin gerekli olduğunu bildirmesi istenir.
4. Muhabir banka ihracatçıya krediyi ihbar eder veya teyit eder. Muhabir banka akreditifin koşullarını inceler ve akreditif metninin bir suretini ihracatçıya bildirir. Dolayısıyla muhabir banka ihracatçıya krediyi ihbar eder veya teyit eder.
5. İhracatçı, akreditif şartlarını yerine getirebileceğine inandığı an artık malları yükleme ve gönderme durumuna gelmiştir.
6. İhracatçı, yüklemeyi belgeleyen belgeleri kredinin bulunduğu bankaya sunar. Bu banka akreditif kurallarınca belirtilen teyit eden banka veya ödemeyi ve poliçeyi kabul eden muhabir banka olabilir.
7. Banka belgelerin akreditif şartlarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra kredi, belgeler sözleşme koşullarına uygun bulunursa akreditif bedeli (mal bedeli) ihracatçıya ödenir veya gerekiyorsa ihracatçının tanzim edeceği poliçeyi kabul eder veya ciro eder. Akreditif ciroyu içermekte ise banka rucü etmeden (dönüş hakkı olmadan) ödemeyi yapar. Eğer akreditif teyit edilmemişse rücu (dönüş) söz konusu olur. Uygun bulunmadığı takdirde ihracatçıdan gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. Akreditif ciroyu içermekte ise banka bu işi rücu etmeden yapar.
8. Muhabir banka belgeleri ve varsa ciro edilmiş poliçeyi ithalatçının bankasına(amir bankaya) gönderir.
9. Amir banka belgelerin akreditife uygunluğunu kontrol ettikten sonra,
a. Eğer ihracatçı dokümanları direkt olarak amir bankaya yolladı ise ihracatçıya veya fonun bulunduğu muhabir bankaya ödemeyi yapar.
b. Daha önce kararlaştırıldığı şekilde muhabir bankaya veya teyit eden bankaya ya da poliçeyi kabul eden veya ciro eden herhangi bir bankaya geri ödeme yapar.
10. Amir banka tarafından belgelerin akreditife uygunluğu tespit edildikten sonra akreditif miktarının daha önce yapılan anlaşma şartları çerçevesinde ödenmesi için belgeler ithalatçıya sunulur. İthalatçının komisyon dahil akreditif bedelinin tamamını bankasına ödemesinden sonra banka malların mülkiyetini ithalatçıya devreder.
11. İthalatçı malları teslim edecek olan nakliyeciye taşıma belgelerini gönderir. İthalat konusu işlemlere ilişkin vesaiki alan ithalatçı gümrük idaresine müracaat ederek işlemleri ikmal eder ve mallarını teslim alır.
Vesaik Mukabili Ödeme ( Documents Against Payment - D / A )
1. Yükleme
2. Orijinal İhracat Belgelerinin Römiz Bankasına Sunulması
3. Römiz Bankasının Belgeleri Römiz Mektubu İle Tahsil Bankasına Göndermesi
4. Tahsil Bankasının İthalatçıyı Ödemeye Davet Etmesi
5. İthalatçının Ödemeyi Yapıp Dokümanları Alması
6. Bankalar arası Havale
7. İhracatçıya Ödemenin yapılması
Mal Mukabili Ödeme ( Open Account, Sales With Credit )
1. Yükleme: İhraç konusu mal ve belgeler alıcıya serbestçe ulaşır.
2. Ödeme
3. Havale
4. Ödeme: ihracatçıya mal bedelinin ödenmesi.
Kabul Kredili Ödeme ( Documents Against Acceptance-D/A )
1) İhraç Konusu MallarıYükleme
2) Orijinal İhracat Belgelerinin ve Poliçenin Bankaya Sunulması
3) İhracatçının Bankası Belgeleri Römiz Mektubu Eşliğinde Muhatap Bankasına Göndermesi
4) Muhatap Bankasının Borçluyu İmza Atıp Belgeleri(vesaikleri) Almaya Davet Etmesi
5) İthalatçının Poliçeyi İmzalayıp Belgeleri(vesaikleri) Alması
6) Poliçenin İhracatçı Bankasına Gönderilmesi
7) Poliçenin İhracatçıya Verilmesi
 
Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilecek Hususlar
- Mal mukabili ödeme şeklinde mümkünse siparişin yazılı olarak alınması, sözleşme yapılması ya da en azından bedelin ne zaman ödeneceği takvime bağlanmalıdır. Alıcı tanınmıyorsa ve sevkıyat tutarı yüksek ise eximbank ihracat sigortası yaptırılmalıdır.
- Vesaik mukabili ödeme şeklinde alıcı bankasının (tahsil bankasının) Belgeleri(vesaikleri) mal bedelini tahsil etmeden serbest bırakmaması konusunda sıkı kontrol yapılmalıdır. Bu ödeme şeklinde nakliyeciye mal bedelinin ödendiğine dair swift mesajı gösterilmeden malları teslim etmemesi talimatla bildirilebilir.
- Poliçeli ödemede mümkünse alıcı bankasının (muhatap bankası) da imzası (kefilliği) poliçeye eklettirilmeye çalışılmalıdır.
- Akreditifli ödemede akreditif cinsinin mutlaka dönülemez ve teyitli olması sağlanmalıdır. Akreditifi açan banka ile ihracatçı bankasının muhabirlik ilişkisinin sıkı olmasına çok dikkat edilmelidir. Birbirleri ile çalışmayan (garanti veremeyen ) bankaların akreditif işlemlerinde sorun çıkabilir. Akreditif açıldığında ihracatçının yerine getiremeyeceği şartlar varsa mutlaka değişiklik talep etmeli (amendment), yoksa yüklemeden sonra yapılacak işlemler hiçbir fayda sağlamayabilir.
- Peşin ödemede ihracatçı bankası mal bedelinin tamamını ödemeyip Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi yapabilir. Bu kesinti ihracattan sonra firmaya tekrar ödenir
 
Dış Ticarette Sözleşmenin Önemi
Sözleşme; ticari işlem sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkları, tarafların hak ve yükümlülüklerini açığa kavuşturarak çözümünü sağlar. Dış ticarette işlemlerin sorunsuz yürütülmesi için sözleşmelerin çok dikkatli şekilde hazırlanması gerekir ve bu sözleşmelerin hazırlanması sırasında terimlere dikkat edilmesi önem arz eder.
Sözleşmeler anlaşmazlık durumunda hangi ülke hukuk kuralının uygulanacağını ifade eden hüküm içerebilir. İtilaf durumunda seçmiş oldukları ülkenin kanunlarına tabi olacaklardır. Şayet düzenledikleri sözleşmelerde hangi ülke hukukunun uygulanacağı belirtilmemiş ise borcun ifa yeri hukukuna göre, borcun ifa yerinin birden fazla olması durumunda borç ilişkisinin ağırlığını teşkil eden edimin ifa yeri hukuku, bu yerin tespit edilememesi halinde ise sözleşmenin yakın irtibat halinde bulunduğu yer hukuku uygulanır.
Bunun haricinde sözleşme tarafları ortaya çıkabilecek olan bir anlaşmazlığı uluslar arası tahkim yolu ile çözülmesini kararlaştırabilirler. Tahkim kanunla düzenlenmiş bir yargı yoludur. BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 45 ülke tarafından da onaylanan uluslar arası ticarete konu olan mallara ilişkin sözleşmeyi (Viyana Satım Konvansiyonunu) kabul ederek 01.01.1988 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Bu sözleşme hükümlerine göre, sözleşmeye taraf ülke vatandaşlarının gerçekleştirdikleri ticari sözleşmelerde uygulanacak ve dolayısıyla yabancı hukuk kavramı ortadan kalkmış olacaktır.
Dış Ticarette Uyuşmazlıkların Uluslar Arası Tahkim Yöntemiyle Çözümü
Tahkim; sözleşme tarafların hakkında kanuni bir yasaklaması bulunmayan, kamu düzenini ilgilendirmeyen kendi istekleriyle özgürce hareket edebilecekleri işlerden dolayı aralarında çıkabilecek ihtilafların çözümünü kamu yargısına bırakmak yerine kendilerinin belirleyecekleri bir kuruma bırakmak suretiyle sağlamalarıdır. Kısaca, uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir.
Tahkimin yaygın olarak uyuşmazlık çözümünde benimsenmiş olmasının başlıca nedenleri şunlardır.
- Bağımsız ve tarafsız yargı yeri olarak algılanması,
- Hakemler ve tahkim mahkemeleri, milli ticari uyuşmazlıklar konusunda özel bilgi ve deneyime sahip kişi ve kurumlar olması,
- Yargıya göre daha süratli ve güncel bir çözüm yöntemi olması,
- Hakemlerin kuralları, ticari teamülleri ve özellikle tarafların anlaşmalarını iç hukukun emredici ve kamu düzeni kuralları dışına çıkarak uygulamasını isteyebilmektedir. Bu sebeple iç hukukta ilerleyen süreçte uluslar arası ticaretin nitelik ve gereklerine uygun daha adil kararların alınabilmesine yol açması,
- Tahkim, yargılamasının ucuz olması, yargılamanın gizliliği nedeniyle ticari sırların saklanabilmesi ve ticari itibarlarının korunması, hakemlerin aynı zamanda uzlaştırıcı olmaları ve taraflar arasındaki ilişkileri zedelemeyen barışçı çözüm yöntemi niteliği taşımasıdır. Örgütlenme biçimine göre tahkim iki gruba ayrılmaktadır.
1. Geçici (Ad Hoc) Tahkim
2. Kurumsal Tahkim
Kurumsal tahkimin başlıca görevleri
Kurumsal tahkimin kural olarak başlıca görevleri ise; tahkimi idare etmek, hakemler arasında ve usul hakkında koordinasyonu sağlamak, usule uyulup uyulmadığını denetlemek, tarafların ileri sürdüğü iddialara bağlı kalınmasını ve iddianın genişletilmemesini sağlamaktır. Bu tür tahkimde hakemlik müesseseleri kendilerine getirilen olaylar hakkında bizzat hüküm verememektedir. Kararlar kurumsal tahkim merkezleri denetimine tabi olmakla birlikte, bağımsız ve tarafsız hakemler tarafından alınmaktadır. Çok başvurulan bazı kurumsal tahkim merkezleri şunlardır;
- MTO Tahkim Divanı (ICC)
- Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesine İlişkin Uluslararası Merkez (ICSID)
- Amerika Tahkim Odası ( AAA)
- Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi ( LCIA)
- Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi
- Stocholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsüdür. (SCC Instıtute) (ICAC)
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats