.
  Dış Tic.İşl.-7
 


HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
Serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak üçüncü ülkelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.
Hariçte İşleme İznini Veren Merciler
1. Firmaların, işlem görmek üzere gönderilecek eşya için, DTM’den hariçte işleme izin belgesi,
2. Firmaların, İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için, maden ihracatçı birliklerinden hariçte işleme izni,
3. Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için ise, firmaların Gümrük Müsteşarlığı’ndan hariçte işleme izni almaları gerekmektedir.
 
DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI
İhracatın teşviki, Türkiye’nin ihracat pazarlarının geliştirilmesi, dünya ihracatındaki payının artırılması ve uluslararası piyasalara açılan firmaların rekabet güçlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır.
İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslar arası ticarette paylarının arttırılması girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslar arası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım mallarının üretim ve satışının teşvik edilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı onayı ile devlet yardımları yapılabilir.
Türkiye’de, uyguladığı 1980’den bu yana ihracata yönelik teşvik sisteminde, günün koşullarına uygun düzenlemeler yapılmaktadır. Halen, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyumlu bir teşvik sistemi oluşturmakla görevlendirilen kurum Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. Bu kurum günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapmaktadır.
İhracata Yönelik Devlet Yardımları 11 Ocak 1995 Tarih ve 22168 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 94/6401 karar doğrultuşundayürütümektedir
 
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA YER ALAN TANIMLAR
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
- Bir ila iki yüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,
- Gerçek usulde defter tutan,
- İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan,
- Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan firmalardır.
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.
Üretici Dernekleri (ÜD): Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir.
Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketler,
Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir.
KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler,
Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar
Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır.
Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.
 
BAŞLICA DEVLET YARDIMLARI
İhracatı destekleyici başlıca faaliyetler arasında kredi ve sigorta desteği, dış pazarlara ilişkin bilgi sunumu, ticari sergi ve fuarlar düzenleme, ticari faaliyetlere sponsorluk yapma ve aktif olarak yer alma, işletmelere özgü ticari raporlar hazırlama, ticari bir anlaşmaya taraf ya da arabulucu olma gibi destek ve teşvikler yer almaktadır Bakanlar Kurulunun 94/6401 sayılı Kararının 4. maddesinde Dış Ticaret Müsteşarlığına verdiği yetkiye göre devlet destekleri aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanmaktadır.
1) Araştırma - Geliştirme (AR- GE) faaliyetlerinin desteklenmesi,
2) Kalite güvence, çevre yönetimi ve CE işaretinin alınması halinde çevre koruma teşvikleri
3) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuar organizasyonlarına ilişkin teşvikler,
4) İhracat pazar araştırmasına yönelik teşvikleri
5) Yurt dışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
6) Eğitim teşvikleri,
7) İşlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ürünlere ihracatının desteklenmesi amacıyla ihracat iadeleri,
8) İstihdam artırıcı teşvikler
9) İhracatı artırıcı ürünlerin ve yöntemlerin desteklenmesi amacıyla patent teşvikleri
10)Türk ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması ile yurt dışında marka oluşturmak amacıyla yapılan teşvikler
11) Kararın 1. maddesindeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası taahhütlerimize aykırılık teşkil etmeyecek diğer devlet yardımlarını kapsar.
 
ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME (AR - GE) YARDIMLARI
A) Ar - Ge Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi
Amaç: Sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma - Geliştirme projeleri Kapsamında izlenip değerlendirilebilen giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği sağlanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ve firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir.
Destek Şartı: AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması gerekmektedir.
Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK - Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’dır.
Desteklenecek Harcamalar
- Araştırma için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri
- Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri
- Patent Başvuru giderleri
 - Personel giderleri
 - Ülke içindeki AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri
 - Doğrudan AR-GE faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri
Sağlanan Destek: Temel destek oranı en fazla % 50, ek desteklerle beraber en fazla % 60 olmaktadır. Destek Süresi 3 yıldır.
B) Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
Destek Şartı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile proje sahibi kuruluş arasında sözleşme imzalanır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır. Sağlanan Destek % 50
I. Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine yada bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine destek sağlanmasıdır. Destek tutarı 1 milyon ABD Dolarıdır. Destek Süresi Azami 2 yıldır.
II. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği:  Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Destek Süresi azami 1 yıldır. Destek Tutarı 100.000 ABD Dolarıdır.
Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya gedilmesi durumunda, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden geri ödenmektedir.
Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’dır. (TTGV)
 
KALİTE GÜVENCE, ÇEVRE YÖNETİMİ VE CE İŞARETİNİN ALINMASI   HALİNDE ÇEVRE KORUMA TEŞVİKLERİ
Amaç: KOBİ’lerin, Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile DTM tarafından uygun görülen uluslar arası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş harcamaların (sadece belgelendirme masraflarının) desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir: KOBİ
Destek Kapsamı;
- CE işareti
- ISO 14000 serisi
- ISO   9000 serisi
- Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri
Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve belgenin Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.
Başvuru Süresi: Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.
Sağlanan Destek: Söz konusu belgelerin alınması için yapılmış harcamaların en fazla % 50’sidir.
Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır.
 
YURT İÇİ VE YURT DIŞI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ İHTİSAS FUAR ORGANİZASYONLARINA İLİŞKİN TEŞVİKLER
A)Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının yapılması, uluslararası düzeyde katılımın artırılmasıdır. Fuar organize eden firmalar yararlanabilmektedir. Desteklenecek Fuarlar;
- Deri (ayakkabı dahil)
- Elektrik/elektronik sanayii
- Gıda ve gıda teknolojisi
- İnşaat malzemeleri
- Madeni eşya sanayii
- Mobilya sanayii
- Taşıt araçları ve yan sanayii
- Tekstil- konfeksiyon- halı
- Toprak sanayi
Desteklenecek Harcamalar ve Azami Destek Oranı
 
Destek Oranı
Azami Destek
Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri
% 50
25.000 $
Fuara davet edilen önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri
% 50
15.000 $
Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler
% 50
5.000 $
 
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri’dir.
B) Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Amaç: Yurtdışındaki fuar ve sergilere katılımın artırılmasıdır.
Kimler Yararlanabilir: Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar yararlanmaktadır.
Desteklenen Faaliyetler
- Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları,
- Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları,
- Organizatörün desteklenmesi,
- Ürün gruplarına göre destekler.
Başvuru Süresi: Fuar bitimini takiben 6 aydır.
 
İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASINA YÖNELİK TEŞVİKLERİ
A) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi
Amaç: Yeni ihraç pazarları yaratmak ve Türkiye’nin geleneksel pazarlarında pazar payını artırmak maksadıyla, KOBİ/SDŞ/ÜD’nin yaptıkları pazar araştırmalarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.
Kimler Yararlanabilir: KOBİ, SDŞ ve ÜD’ler.
Yararlanacak Projeler: KOBİ, SDŞ ve ÜD’nin kendi bünyelerinde yürütecekleri veya danışmanlık şirketlerine yaptıracakları araştırma projeleridir.
   
Sağlanan Destek
 
Azami Destek Miktarı
Her Bir Proje İçin
Bir Yıl İçinde
Toplam
KOBİ’ler için
7.500 $
15.000 $
75.000 $
SDŞ/ÜD’leri için
10.000 $
50.000 $
-
 
Uygulamacı Kuruluş: İGEME’dir. (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)
B)Kobi’ler Arasında Uluslararası İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Amaç: KOBİ’ler arası işbirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere katılımı
desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir: KOBİ ve SDŞ’ler.
Desteklenen Faaliyetler
- KOBİ ve SDŞ’lerin uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak DTM’nin uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetlere katılım,
- KOBİ’ler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Birliği’nce uluslararası düzeyde organize edilen faaliyetler,
- SDŞ’lerin DTM ile işbirliği halinde düzenleyecekleri faaliyetler,
- SDŞ’lerin ortaklarına pazar bulabilmesi amacıyla DTM’nin uygun gördüğü yabancı ülkelere gerçekleştirecekleri KOBİ’ler arası işbirliği programları.
Desteklenecek Harcamalar
a) Ulaşım: Türkiye’den bir defalık gidiş-dönüş masrafı ve hedef pazardaki ulaşım masrafları
b) Konaklama: Hedef pazardaki konaklama(oda+kahvaltı masrafı günlük 100 Doları aşmayacak)
c) Satın Alınan doküman ve hizmetler: Yayın hizmetler (Basılı doküman, yayın ve bilgi masrafları) ile tercüme hizmetleri.
 
 
KOBİ
SDŞ/ÜD
Her Bir Proje için
3.750 $
5.000$
Azami Toplam
7.500$
10.000 $
 
Sağlanan Destek: Bir firma en fazla bir kişi olmak üzere; 500 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla yol ve günlük, 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama giderleri % 70 oranında desteklenir.
Uygulamacı Kuruluşlar;
- DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı,
- İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı ’dır
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats