.
  Muh.Den.-18
 
MUHASEBE DENETİMİ
1. Bilgilerin güvenilir olması, hata ve yanlışların önlenmesi amacıyla denetim yapma zorunluluğu vardır.
2. Denetim dinamik bir faaliyettir.
3. Denetçi raporunda güvence vermez.
4. Denetim tarihçesini zaman dilimi olarak 4 bölümde inceleyebiliriz.
5. Denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip,bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan kişiye denetçidenir.
6. Denetçiler genel olarak 3 gruba ayrılır. 
a) Bağımsız denetçiler  b) İç denetçiler c) Kamu denetçileri
7. Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek başına veya denetim işletmelerinde çalışan uzman kişilere bağımsız denetçi denir.
8. Finansal tabloların denetimi uygunluk ve faaliyet denetimi olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilir.                          
9. Denetçi olmak için zorunlu olan eğitimi görmek stajı yapmak ve sınavı kazanmak gereklidir.
10. İşletme içi denetimi yapan kişilere iç denetçi denir.
11. Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan, denetim hizmetini yerine getiren kişilere kamu denetçisi denir.
12. Denetçi güvence veren değil, görüş bildirendir.
13. Denetçinin incelemiş olduğu finansal tabloların hazırlanması ile ilgili sorumluluk yönetime aittir.
14. Denetçi, denetim sırasında mesleki açıdan başlıca 3 grup ile ilişkilidir.
      Bunlar,
      a.Yönetim      b.Ortaklar       c.Yönetim kurulu
15. Denetim türleri
      a.İç denetim    b.Uygunluk     c.Finansal tabloların denetimi
16. Faaliyet denetimi işletmenin örgütsel yapısını, iç kontrol sistemlerini, iş akışlarını ve yönetimin başarısını saptamaya yönelik geniş kapsamlı bir çalışmadır.
17. Bağımsız denetimin yararlarını başlıca 3 grupta toplayabiliriz.
      Bunlar,
a. İşletmeye sağladığı yararlar
b. İş hayatının diğer üyelerine sağladığı yararlar
c. Kamu kuruluşlarına sağladığı yararlar
18.Bağımsız denetim finansal tabloların güvenilirliğini arttırır.
19. Bağımsız denetimde geçmiş finansal tablolar kredi olanaklarının genişletilmesini sağlar.
20. Bağımsız denetim bir işyerinin satılması, alınması yada başka bir işyeriyle birleşmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir nesnel bilgiler sağlar.
21. İç denetçilerin temel görevleri tepe yönetimi tarafından belirlenmiş yönerge ve kurallara ne derece uygun davranıldığının yönetim karalarına esas olacak çeşitli raporları doğru, zamanında ve eksiksiz olarak hazırlandığının kontrolüdür.
22. Örgüt planını, yönetimin onayını ve yetki aktarmasını gerektiren çeşitli karar işlemleri ile ilgili her türlü yordam ve kayıtların incelenmesine yönetsel kontrol denir.
23. Çalışma kağıtları içerdikleri bilgilere göre sürekli ve cari dosya olmak üzere 2 dosyada toplanır.
24. Muhasebe kontrolü işletmenin genel ve özel yönetimine uygun olarak, genel muhasebe standartlarına uygun, yapılıp yapılmadığını kapsar.
25. İyi bir, iç yönetsel kontrol sisteminin oluşturulmasında 4 amaç vardır. Bunlar ;    
      a. Güvenilir bilgiyi sağlama    
      b. İşletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması
      c. Verimliliğin attırılması
      d. Belirlenmiş politikalara bağlılığı özendirme
26. Muhasebe kontrolünde başlıca 3 unsur vardır.
a. Varlıkların korunması
b. Finansal kayıtların güvenilirliği
c. Kıymet hareketleri
27. Verimli ve güvenilir, iyi çalışan bir iç denetim sistemi düşünülüyorsa şu ilkeler göz önüne alınmalıdır.
a. Görevlerin ayırımı
b. Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması,
c. Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin varolması
d. Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması
e. Bağımsız mütabakatların yapılması
28. Verimli ve güvenilir, iyi çalışan bir iç denetim sisteminde şu amaçlara dikkat edilmelidir.
a. İş paylaşımı ve görev ayrımı
b. Sorumlulukla beraber yetkinin verilmesi
c. İşletme içi varlıkların korunması
d. Belgeleme ve kayıt sisteminin oluşturulması
e. Habersiz denetim
29. İşlem ve bilgilere delil denir.
30. Başlıca denetim türleri şunlardır
a. İç kontrol sisteminin etkinliği
b. Fiziki varlıklar
c. Doğrulama
d. Muhasebe defter ve tabloları
e. İşletme personelinin yazılı ve sözlü beyanları
f. Karşılaştırmalar ve oranlar
g. İşletme içinde ve dışında düzenlenmiş belgeler
h. Denetçinin yapmış olduğu hesaplamalar
31. Başlıca denetim teknikleri ise şunlardır.
a. Fiziki gözden geçirme ve sayım
b. Doğrulama
c. Belgelerin incelenmesi
d. Yardımcı defterlerin incelenmesi
e. Derinlemesine araştırma
f. İlgili hesaplar arasında ilişki kurma
g. Soruşturma
h. Karşılaştırmalar ve oranlar
i. Yeniden hesaplama
j. Kayıt işlemlerini yeniden izleme
32. En kaliteli delil geçerli ve güvenilir olan delildir.
33. Denetim standartları 3 grupta toplanmaktadır.
a. Genel standartlar
b. Çalışma alanı standartları
c. Raporlama standartlar
34. Hesaplar ve mali tablolar incelenirken şu hususlara dikkat edilir.
a. Mekanik doğrulama              
b. Sınıflandırma                         
c. Değerleme                              
d. Mevcudiyet                                
e.Yeterli açıklama
f. Genel makuliyet
g.Mülkiyet
h.Uygun hesap kesimi  
35. Delillerin güvenilir olması şu faktörlere bağlıdır.
a. Delil kaynağının bağımsızlığı
b. Delilin elde edildiği kişinin niteliği
c. İç kontrol sisteminin etkinliği
d. Delilin elde edilme zamanı
e. Delilin objektiflik derecesi
f. Delilin elde ediliş biçimi
36. Denetçinin kararlarına şu faktörler etki eder.
a. Denetimin amacı
b. İncelenecek konunun önemi
c. Elde edilmek istenen delilin niteliği
d. Elde edilmek istenen delilin maliyeti
e. Daha önceki denetim çalışmaları
f. Denetlenecek birim sayısı
g. Denetim ortamının taşıdığı risk
h. İç kontrol sistemi
37. Denetçinin, denetim yaparken bulmuş olduğu kanıtların, denetim usul ve metotlarının, testlerin, iç kontrol sistemi incelemelerinin ve buna bağlı olarak ulaşmış olduğu sonuçların kaydedildiği kayıtlar çalışma kağıtlarıdır.
38. Gelecek dönemlerde yapılacak denetimlerde yaralanılmak üzere tutulan çalışma kağıtları sürekli dosyada saklanır.
39. Denetim dönemine ait bilgilerin yer aldığı çalışma kağıtlarının tutulduğu dosya cari dosyadır.
40. Sürekli dosyada şu bilgiler bulunur.
a. İşletmenin ana sözleşmesi
b. İşletme genel bilgileri
c. Çeşitli tutanaklar
d. Hesap planı
e. Yapılan sözleşme suretleri
f. Önceki yıllar faaliyet raporları
g. İmza sirküleri
h. Önceki yıllar denetim raporları
41. Cari dosyada tutulan bilgiler şunlardır.
a. Denetim programı
b Yeni kontrat ve sözleşmeler
c. Hesap analiz cetvelleri
d.Yazışmalar
e. Listeler
f. Denetim ve muhasebe raporları
g. Düzeltici ve sınıflandırıcı kayıtlar
42.Denetçi işletmenin defteri üzerinde düzeltme ve sınıflandırma yapmaz
43.İşletmenin dönem sonu envanter kayıtları ve büyük defter kayıtlarının tamamlanıp karşılaştırmalarının yapıldığı özet kontrol cetvellerine çalışma mizanı denir.
44. Denetçinin yapmış olduğu düzeltmeler çalışma mizanı sütununda yer alır.
45. Çalışma kağıtları şu amaçla hazırlanır.
a. Denetçi görüşlerini kanıtlamak ister.
b. İç kontrol sisteminin kontrol edilmesine yardımcı olur.
c. Savunma aracıdır.
d. Daha sonra gelecek dönemlere rehber olmak
e. Denetim raporunun temelidir.
46. Bir ana kütleden tesadüfü olarak seçilmiş az miktarda birlerden oluşan bir örneği inceleyerek elde edilen sonuçların bütün ana kütleye genişletilmesine istatistiki örnekleme denir.
47.İradi örnekleme yönteminde incelenecek birimler denetçinin karar ve isteklerine göre seçilir ve değerlendirilir.
48. İstatistiki örnekleme, olasılık teorisine dayanır.
49. İstatistiki örnekleme yönteminde incelenecek birimler tesadüfen seçilir.
50. İstatistiki örneklemenin iradi örneklemeye karşı bazı üstünlükleri vardır. Bunlar,
a. Objektif ve savunulabilir sonuçlar elde edilir
b. Örnekleme hatası tahmin edilir
c. Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar
d. Test sonuçları objektif olarak değerlendirilir
e. Örnek büyüklüğü ekonomik ve etkin bir biçimde önceden tespit edilir
f. Farklı denetçiler tarafından yapılmış olsa bile örnekleme sonuçları birleştirilebilir ve değerlendirilir.
g. Büyük yığınların incelenmesinde tarama yönteminden daha doğru sonuç çıkarmaya imkan sağlar.
51. İstatistiki örnekleme yöntemlerinin muhasebe denetiminde uygulanması genel olarak 4 safhaya ayrılır.
a. Örneklemenin planlanması
b. Örnek birimlerinin seçimi
c. Seçilen birimlerin incelenmesi
d. Örnekleme sonuçlarının değerlendirilmesi
52. Başlıca Tesadüfi Örnek Seçme Teknikleri 3 grupta toplanabilir.
a. Basit tesadüfi seçim teknikleri
b. Sistematik seçim tekniği
c. Özel seçim teknikleri
53.Basit Tesadüfi Seçim Tekniği 3 grupta toplanır.
a. Kura ile seçim
b. Tesadüfi Sayılar Tablosu yardımı ile seçim
c. Tesadüfi Harfler Tablosu yardımı ile seçim
54. Özel seçim tekniklerini üç grupta toplayabiliriz.
a. Tabakalara göre seçim
b. Kümelere göre seçim
c. Kademeli seçim
55. Örnekleme yöntemleri nelerdir?
a. Niteliklerine göre örnekleme yöntemleri
b. Niceliklerine göre örnekleme yöntemleri
56.Niteliklerine göre örnekleme yöntemleri 3 şekilde uygulanır.
a. Kabul örneklemesi
b. Keşif örneklemesi
c. Niteliklere göre tahmin örneklemesi.
57.Niceliklerine göre örnekleme yöntemleri 2 şekilde uygulanır.
a. Niceliklerine göre tahmin örneklemesi
b. Parasal birim örneklemesi
58. Denetçinin bir denetim çalışması ile ilgili olarak vermiş olduğu kararların ayrıntılı dökümüne denetim programı denir.
59. Denetim çalışmaları denetlenen dönem kapandıktan sonra yapılınca tam denetim denir.
60. Denetim çalışmaları denetlenen dönem içinde uygulanırsa ara denetim denir.
61. Denetim çalışmalarında iş gücü planlamasında denetim elemanlarının görevlendirilmesinde şu faktörler vardır.
a. Denetlenecek işletmenin türü ve sayısı
b. Mevcut denetim elemanlarının sayı ve nitelikleri
c. Denetim süresi
d. Diğer faktörler
62. Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçülere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik süreçtir.
63. Denetçi denetim faaliyetlerini yürüten mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman bir kişidir.
64. A.I.C.P.A. tarafından kabul edilen genel kabul görmüş denetim standartları on standarttan oluşmakta ve 3 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ;
a. Genel standart. b. Çalışma alanı standartları c. Raporlama standartları
65.Denetim süreci başlıca 5 aşamada yapılabilir. Bunlar;
a. Müşteri seçimi ve işin kabulü
b. Denetim planlaması
c. İşlemlerin test edilmesi
d. Hesap kalanlarının test edilmesi
e. Denetimin tamamlanması ve raporun yazılması
66.Planlama denetimin amacına ulaşmak için yapılacak işlerin belirlenmesi ve sıralanmasıdır.
67.Denetçinin, denetleme sırasında yapmış olduğu çalışmaların kapsam ve kanaatinin açık bir ifade ile denetimin son aşamasında belirtilmesine raporlama denir.
68.Raporlama standartları denetim raporunun hazırlanmasında uyulması gereken Genel Kabul Görmüş Raporlama Standartları şunlardır.
a. Uygunluk standardı
b. Tutarlılık standardı
c. Yeterli açıklık standardı
d. Görüş bildirme   
69.Özel denetim raporları şunlardır.
a. Hisse senedi ve ihracından önce düzenlenen raporlar
b. İç kontrol sistemi hakkındaki raporlar
c. Bir işletmenin devri, birleşmesi ve satın alınmasından önce düzenlenen raporlar
70. Denetçinin görüşünü oluşturan raporu doğrudan etkileyen delil geçerli delildir.
71. Çalışma kağıtları için 2 çeşit dosya tutulur.
a.        Sürekli dosya      
b.       Cari dosya
72. Denetçinin işlevi finansal tabloların güvenilirliğini pekiştirip açıklamak, bu raporların kredisini arttırmaktır.
73. Bir kurumun önceden belirlenmiş ölçütler uyarınca gözlenmesi, sorgulanması ve elde edilen bulguların bu ölçütler kapsamında değerlendirilme sürecine kamuda denetim denir.
74. Genel kabul görmüş kamu denetim standartları kapsamında kamu denetimi;
- Kurumların işlemlerinin, kayıtlarının incelenmesi, değerlendirilmesi,
- Kurumların mali tablolarının incelenmesi,
- İç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının denetimi,
- Denetlenen kurum yönetimince alınan kararların uygulanabilirliği ve uygulama denetimi
- Denetim sonuçlarının raporlanmasıdır.
75. Kamu denetiminde esas gelişmeler demokrasi fikrinin gelişmesi ile hız kazanmıştır.
76. Osmanlı imparatorluğunda kamu denetim faaliyetlerinin özellikle Tanzimat sonrası hızlandığı görülür.
77. Osmanlı imparatorluğunda kamu denetim faaliyetleri kapsamında Meclis-i Muhasebe ve Divan-ı Muhasebet gibi kurumlar oluşturulmuştur.
78. Kamu denetimi yapan açısından üç başlık altında toplanabilir.
- Yasama Denetimi
- Yönetsel Denetim
- Yargı Denetimi
79. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan denetim Yasama denetimidir.
80. Hükümet ve organlarınca yapılan denetim Yönetsel denetimdir.
81. Mahkemeler tarafından yapılan denetim Yargı denetimidir.  
82. Türkiye genelinde vergi denetimi yapma yetkisine sahip olanlar ve bölgesel vergi denetimi yapma yetkisine sahip olanlar olarak vergi incelemesi iki başlık altında toplanabilir. 
Türkiye genelinde denetim yapma yetkisine sahip olanlar,
- Hesap uzmanlar kurulu,
- Maliye müfettişeri ve muavinleri,
- Gelirler kontrolörleri ve stajyerleri olarak gösterilebilir.
83. Bölgesel denetim yetkisine sahip olanlar,
 - Deftardar
 - Vergi denetmenleri
 - Vergi denetmen yardımcıları
 - Vergi daire müdürleri gösterilebilir.
84. Bankalar Kanunu 25. maddesi en az iki kişiden oluşan banka denetçilerini zorunlu kılmıştır.
85. SPK Mevzuatı açısından denetlemeler,
Kurul denetçilerince yapılan denetlemeler,
Bağımsız dış denetim kurullarınca yapılan denetlemelerdir.
86. Kamu denetim kurumları; amaçlarına, kapsamlarına ve denetim yapan birimlerine göre sınıflamaya tabi tutulabilir.
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats