.
  Muh.Den.-5
 
Olumsuz Görüş İçeren Kısa Rapor
Bu görüşe neden olan durumlar yine açıklama bölümünde belirtilir. Görüş bölümünde de açıklama bölümünü atıfta bulunarak olumsuz görüş açıkça dile getirilir.
 
A- Olumsuz Görüş İçeren Rapor Özeti
Başlık            ............. A.Ş............. HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ               
                                                                 RAPORU
 
 
Kapsam         ................ A.Ş.'nin ..../..../19.. tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve
                     tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş                                                                                                                                                                                        bulunuyoruz. İncelememiz (aşağıda belirtilen sınırlamalar dışında) genel                                 
                     kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış                                                         
                     ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü                                                                                                       
                     ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir.
 
 
Açıklama      ..........A. Ş. ‘nin .............. Şubesi , ...../..../ 20.... tarihinde fiili stok sayımı    
Bölümü         yapmamıştır. Ayrıca inceleme yapabilmek için gerekli tüm muhasebe bel
                      geleri yönetim tarafından teslim edilmemiş, çalışanlardan bilgi alınması
                      engellenmiştir.
 
 
Görüş           Görüşümüze yukarıdaki belirtilen gerekçelere göre söz konusu mali 
Bölümü        tablolar bütünüyle ..............A.Ş.’nin ...../.../20... tarihindeki gerçek faaliyet
                     sonucunu , mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde
                     uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru
                     bir biçimde yansıtmamaktadır..
 
 
Düzenleme
Yeri ve Tarih ...../..../ 20...
 
İmza ve adres                                         DENETLEME KURULUŞUNUN ÜNVANI
                                                                       Sorumlu Denetçinin Adı ve İmzası
 
Görüş Bildirmekten Kaçınma Halinde Kısa Rapor
Denetçi görüş bildirmekten kaçınması halinde buna neden olan olayları açıklama bölümünde belirtir. Görüş bölümünde de açıklama bölümünde belirtilmiş olduğu gerekçeleri göstererek görüş bildirmediğini açıkça ifade eder. Eğer denetim kapsamı üzerinde birtakım sınırlamalar varsa bu durum kapsam bölümünde belirtilmelidir.
 
A- Görüş Bildirmekten Kaçınma Halinde Rapor Özeti
 
Başlık            ............. A.Ş............. HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ               
                                                                 RAPORU
 
 
Kapsam         ................ A.Ş.'nin ..../..../19.. tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve
                     tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş                                                                                                                                                                                        bulunuyoruz. İncelememiz (aşağıda belirtilen sınırlamalar dışında) genel                                 
                     kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış                                                         
                     ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü                                                                                                       
                     ile gerekli gördüğümüz diğer denetleme yöntem ve tekniklerini içermiştir.
 
 
Görüş            ..../..../20...tarihinde şirkette çıkan bir yangında muhasebe kayıtlarının
Bölümü        büyük bir bölümü yanmıştır.Bu nedenle denetleme sürecine ilişkin bazı
                     prosedürler uygulanamamış ve gerekli olan bilgi ve belgeler elde edileme-
                     miştir. Yukarıda belirtilen gerekçelerle,söz konusu mali tabloların.....A.Ş.
                     nın ...../...../20... tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren
                     hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu ,mevzuata ve genel kabul      
                     görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtıp
                     yansıtmadığı hakkında görüş bildirememekteyiz.
 
 
                 
Düzenleme
 
Yeri ve Tarih ...../..../ 20...
 
İmza ve adres                                         DENETLEME KURULUŞUNUN ÜNVANI
                                                                       Sorumlu Denetçinin Adı ve İmzası
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats