.
  Gelir Tablosu
 

 

Mali Tablolar dersinin bu bölümünde Gelir Tablosunun tanımı , Gelir Tablosu örneği, Gelir Tablosunun bir eki olan Satışların Maliyeti Tablosunun içeriği ve Örnek Gelir Tablosuna değineceğiz.
 
Gelir Tablosu
 
İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını göste­ren mali tablodur. Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek dü­zen formlar şeklinde hazırlanır.Gelir tablosu finansal analize elverişli olarak rapor tipinde düzenlenmiştir. Süreklilik göste­ren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar, olağandışı gelir ve kârlar ve olağandışı gider ve za­rarlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur.
Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider grupları şunlardır.
  
GELİR TABLOSU
 
BRÜT SATIŞLAR
SATIŞTAN INDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KAR VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
FINANSMAN GIDERLERI (-)
OLAĞAN KÂR VEYA 2ARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
OLAĞANDIŞ I GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
 
Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti ayrı bir tabloda hesaplanarak gelir tablosunda yerine konur. Satışların Maliyeti Tablosu işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetini, satı­lan mamul maliyetini, satılan hizmet maliyetini gösterir. Satışların ma­liyeti tablosu Gelir Tablosunun ekini oluşturur.
 
Satışların Maliyeti Tablosunun düzenlenme biçimi aşağıda örnek olarak verilmiştir:
 
Satışların Maliyeti Tablosu
 
ÜRETİM MALİYETİ
 
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Yarı mamul Kullanımı
Dönembaşı Stok (+)
Dönemsonu Stok (-)
 
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
 
Mamul Stoklarında Değişim
Dönembaşı Stok (+)
Dönemsonu Stok (-)
 
SATILAN MAMUL MALİYETİ
 
TİCARİ FAALİYET
Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)
Dönem içi Alışlar (+)
Dönemsonu Tıcari Mallar (-)
 
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
SATILAN HİZMET MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ
 
Gelir tablosu "Brüt Satış Kârı", 'Faaliyet Kârı", "Olağan Kâr", "Vergiden Önceki Kâr" ve "Vergiden Sonraki Net Kâr" bölümleri vardır. İşletmenin vergiden sonraki net kârı bu aşamalardan geçerek hesapIanır.
 
Gelir Tablosu örneği verebiliriz:
 
                         .... İşIetmesinin ..../.../20...      
                            Tarihli GELİR TABLOSU         
 

BRÜT SATIŞLAR
 
28.500
 
YURT İÇI SATIŞLAR
28.000
 
 
DİĞER GELİRLER
500
 
SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
 
1.700
 
SATIŞTAN İADELER
200
 
 
SATIŞ İSKONTOLARI
1.500
 
NET SATIŞLAR
 
26.800
SATIŞLARI MALİYETİ ( - )
 
23.500
 
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
23.500
 
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
 
3.300
FAALİYET GİDERLERİ ( - )
 
1.278
 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ       
150
 
 
PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.
760
 
 
GENEL YONETİM GİDERLERİ
368
 
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
 
2.022
OLAĞAN GELİR VE KARLAR
 
173
 
FAİZ GELİRLERİ
173
 
OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( - )
 
1.062
 
KOMİSYON GİDERLERİ
112
 
 
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
950
 
FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )
 
130
 
KISA VADELİ BORLANMA GİDERLERİ
130
 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
 
1.003
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
 
69
 
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
69
 
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )
 
97
 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.
97
 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
 
975
DÖNEMKARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. ( - )
 
427
DÖNEM NET KARI
 
548

İşletmenin brüt satış karı net satışlardan satılan malın maliyeti düşülerek bulunur. Net Satışlar, toplam satış hasılatından varsa satış iade ve iskontolarının düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Satılan malın maliyeti ise dönembaşı mal stoklarının değerine, alışlardan varsa alış iade ve iskontolarının çıkarılmasıyla bulunan net alışların değerinin ilavesi ile bulunan satışa hazır malın maliyetinden dönem sonu mal stoklarının değerinin çıkarılmasıyla bulunur. Brüt mal satıs karından faaliyet giderleri çıkarılarak faa­liyet karı hesaplanır. İşletmenin olağan gelirlerinin ilavesi, olağan giderlerinin düşülmesi ile olağan kar veya zarar bulunur. İşlet­menin esas faliyeti dışındaki gelir ve giderlerinin olağan karına ilave edilmesi ve düşülmesi ile vergiden öncek! kar (dönem karı) bulun­muş olur. İşletmenin tabi olduğu vergi oranına göre hesaplanan ver­ginin bu tutardan düşülmesi ile de vergiden sonraki net kara (Dö­nem Net Karına) ulaşılmış olur.

 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats