.
  Kar Dağıtım Tablosu
 

KAR VE DAĞITIM TABLOSU

 

Kâr Dağıtım Tablosu işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. Bu tablo, öıellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından ödenecek vergilerin, ayrılacak yedeklerin ve ortaklara dağı­tılacak kâr paylarının açıkça görülmesi için düzenlenir. Ayrıca bu tab­lo yardımıyla şirketlerin hisse başına düşen kârları ve hisse başına düşen temettü tutarları hesaplanmış olur.

 Kâr dağıtım tablosu düzenlenirken dönem kârından apılacak dağıtımla yedeklerden yapılacak dağıtım ayrı ayrı gösterilir. Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettü­ler, ayrılan 1. ve 2. tertip yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar açıkça belirtilir. Dönem kârının dağıtımında, imtiyazlı payların bulunması durumunda imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kâr payları gösterilir. İşletme katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil veya kâr zarar ortaklığı belgesi gibi fınans­man senetleri ihraç etmiş olması durumunda, bu senet sahiplerine ödenen paylar da kâr dağıtım tablosunda yer alır.

AMAÇ:
Kar dağıtım tablolarının düzenleme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar ile hisse başına temettü tutarının hesaplanmasıdır.

 

 KÂR DAĞlTIM TABLOSUNUN DÜZENLEME KURALLARI:
 a) Kar dağıtım tablosu; dönem karından yapılan dağıtımla yedeklerden yapılan da­ğıtımı, ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.
b) Kar dağıtım tablosunda: ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara öde­necek 1. ve 2. temettüler, ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, ola­ğanüstü yedekler ve kardan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir.
c) Dönem karının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde. imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kar payları, tabloda belirtilen bölümlerinde ayrı ayrı gösterilir.
d) Katılma intifa senedi, kara iştirakli tahvil ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edilmesi nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenen paylar, kar dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir.
 KAR DAĞITIM TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI:Kar dağıtım tablosu ek formda sunulan biçimde önceki dönem ve cari dönem veri­lerini içerecek şekilde düzenlenir.
KAR DAĞITIM TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 1- DÖNEM KARININ DAĞITIMI:

 Bu bölümde dönem kârının dağıtımı yer alır.
1 - Dönem Karı: Gelir tablosunda verği ve yasal yükümlülüklerden önceki kardır.
2 - Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler: Dönem karı üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülükleri kapsar.
3 - Geçmiş Yıllar Zararı: Zararla kapanmış geçmiş faaliyet dönemlerinden gelen zararları ifade eder.
 4 - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken % 5 birinci tertip kanuni yedek akçeyi ifade eder.
5 - İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar: Mevzuat gereği dönem kârından işletmede alıkonacak ihtiyat veya karşılıklar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi işletmenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan fonlar.
6 - Ortaklara Birinci Temettü: İşletmenin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana sözleşmesi gereği ortaklarına dağıtacağı birinci tertip temettüdür.
7 - Personele Temettü: Genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettüdür.
8 - Yönetim Kuruluna Temettü: Genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerine dağıtılması kararlaştırılan temettüyü kapsar.
9 - Ortaklara İkinci Temettü: Genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılması kararlaştırılan ikinci tertip temettüdür.
10 - İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili hüküm uyarınca ortaklara % 5 birinci temettü hariç, kalan karın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda biridir.
11 - Statü Yedekleri: Ana sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedekleri kapsar.
12 - Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Karlar): İşletmede olağanüstü durumlar dikkate alınarak bırakılan yedek veya geçmiş dönemle ilgili dağıtım konusu yapılmayan karları ifade eder.
13 - Diğer Yedekler: Genel Kurul kararıyla ayrılan diğer yedeklerdir.
14 - Özel Fonlar: Çeşitli mevzuat hükümleri gereği işletmede bırakılan fonlardır.
B - YEDEKLERDEN DAĞITIM:

 

Bu bölümde geçmiş yıllarda ayrılmış yedek ve dağıtılmamış karlardan yapılan dağı­tım yer alır.
1 - Dağıtılan Yedekler: Geçmiş yıllarda ayrılmış ve bu dönem dağıtılan yedekleri kapsar.
2 - II. Tertip Yasal Yedekler: Dağıtılacak yedek ve geçmiş yıl karlarının onda birini ifade eder.
3 - Ortaklara Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan ortaklara ödenecek kısmı kapsar.
4 - Personele Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan personele ödenecek kısmı kapsar.
5 - Yönetim Kuruluna Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan yönetim ku­ruluna ödenecek kısmı kapsar.
C· HİSSE BAŞINA KÂR:

 

Dağıtım konusu kardan hisse başına düşen pay burada yer alır. 
D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ:

 Dağıtılan kardan pay alanlara düşen kısım burada yer alır.

 
                               KAR DAĞITIM TABLOSU

 

     DÖNEM KARININ DAĞITIMI

 

DÖNEM KARI

ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)

Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)

Gelir Vergisi Kesintisi

Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler

NET DÖNEM KARI

GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)

1. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)

İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU

      YASAL FONLAR (-)

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI

ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

PERSONELE TEMETTÜ (-)

YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)

ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)

STATÜ YEDEKLERİ (-)

OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)

DİĞER YEDEKLER

ÖZEL FONLAR

 

     YEDEKLERDEN DAĞITIM

 

DAĞITILAN YEDEKLER

II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)

ORTAKLARA PAY (-)

Adi Hisse Senedi Sahiplerne

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

PERSONELE PAY (-)

YÖNETİM KURULUNA PAY (-)

 

     HİSSE BAŞINA KÂR

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)

İmtiyazlı Hisse Şenedi Sahiplerine (TL.%)

 

     HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%)

 

 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats