.
  Nakit Akım Tablosu
 

NAKİT AKIM TABLOSU

 

Bir işletmede belli bir dönemde oluşan nakit akışını açıklayan mali tablodur.Nakit Akım Tablosunda bulunan hesaplar aşağıda açıklanmıştır.

Nakit Akım Tablosu, hangi dönem için düzenleniyorsa, o dö­neme ait gelir tablosundan, o dönem ve bir önceki dönem karşılaştırmalı bilanço kalemlerindeki artış ve azalıştan, bir önceki dönem karından dağıtılan kâr payları ve ödenen vergilerden faydala­nılarak düzenlenir.

 

DÖNEMBAŞI NAKiT MEVCUDU

 

DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ

 

SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT

Net Satışlar

Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+)

Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLARDAN

       DOLAYI SAĞLANAN NAKİT

OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLARDAN SAĞLANAN NAKİT

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN

      SAĞLANAN NAKİT

Menkul kıymet ihraçlarından

Alınan Krediter

Diğer Artışlar

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN

      SAĞLANAN NAKİT

Menkul Kıymet ihraçlarından

Alınan Kredüer

Diğer Artışlar

SERMAYE ARTlŞINDAN SAĞLANAN NAKİT

HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT

DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ

 

DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI

 

MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

    Satışların Maliyeti

    Stoklardaki Artışlar (+)

    Ticari Borçlardaki (Alışlardan kaynaklanan) Azalışlar (+)

    Ticari Borçlardaki (Atışlardan kaynaklanan) Artışiar (-)

    Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)

    Stoklardaki Azalışlar (-)

FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI

    Araştırma ve Geliştirme Giderleri

    Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

    Genel Yönetim Giderleri

    Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekirmeyen Diğer Giderlar (-)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARA

        İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI

    Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar

    Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararlar (-)

FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞI

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARDAN DOLAYI NAKlT ÇIKIŞI

    Olağandışı Gider ve Zararlar

    Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararları (-)

DURAN VARLIK YATIRIMLARINA tLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞI

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERiİ

    (Alışlarla ilgili olmayanlar)

    Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri

    Alınan Krediler Anapara Ödemeleri

    Diğer Ödemeler

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ

    (Alışlarla ilgili olmayanlar)

    Menkıil Kıymetler Anapara Ödemeleri

    Alınan Krediler anapara Ödemeleri

    Diğer Ödemeler

ÖDENEN VERGİ VE BENZERLERİ

ÖDENEN TEMETTÜLER

DİĞER NAKlT ÇIKlŞLARI

 

DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU

 

A - Dönem Başı Nakit Mevcudu:

İşletmenin dönem başında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcududur. Herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler, nakit mevcudu içinde değerlendirilir.

 

B- Dönem İçi Nakit Girişleri:

 

1 - Satışlardan Elde Edilen Nakit: İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. Bu tutarın bulunmasında, net satış hasılatına satışlardan doğan alacaklardaki azalışlar eklenir, artışlar ise indirilir.

 

2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlarden Dolayı Sağlanan Nakit: Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerde sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. Bu tutarın bulunabilmesi için, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar olarak tanımlanan kalemler toplamından henüz nakit girişi sağlama­yan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelir ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Ayrıca konusu kalmayan karşılıklar gibi nakit girişi sağlamayan kalemler toplam­dan çıkarılır.

 

3 - Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit: Gelir tablosunda olağandışı gelir ve kar kalemleri olarak tanımlanan faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerini içerir. Bu tutarın bulunmasında, toplamdan tahakkuk esasına göre doğmuş henüz tahsil edilmemiş gelirler ile önceki dönemlerde tahsil edilip bu döneme yansıyan tutarlar veya hiçbir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler indirilir.

 

4 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit: Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan, kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. Bunlardan menkul kıy­met ihracı rıedeniyle sağlanan nakit girişleri, banka kredileri ve diğer kısa vadeli yabancı kaynak artışları ayrı ayrı gösterilir.

 

5 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit: Esas faali­yet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan, uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. Uzun vadeli menkul kıymet ihracı nedeniyle ortaya çıkan nakit girişleri ile alınan krediler ve diğer uzun vadeli yabancı kaynak artışları ayrı ayrı gösterilir.

 

6 - Sermaye Artışından Sağlanan Nakit: Sermaye artırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır.

 

7 - Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit: Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakti içerir.

 

8 - Diğer Nakit Girişleri: Menkul kıymerlerde, esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda, diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalış­lar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.

 

C- Dönem İçi Nakit Çıkışları:

 

1 - Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları: Maliyetten kaynaklanan nakit çıkışına ulaşılabilmesi için; satışların maliyeti ile stoklardaki artışların ve alımlardan doğan borçlardaki azalışların toplanması ve bu tutardan amortisman gibi nakit çıkışını gerektir­meyen giderler ile esas faaliyet konusunu ilgilendiren alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlardaki artışların ve stoklardaki azalışların indirilmesi gerekir.

 

2 - Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları: Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderleri nedeniyle yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş giderler ve geçmiş dönem­lerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır.

 

3 - Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları: Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Bu tutarın bulunmasında, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman, karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir.

 

4 - Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı: Maliyetlere yüklenemeyen finansman giderlerinden dolayı ortaya çıkan nakit çıkışını ifade eder.

 

5 - Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı: Gelir tablosunda olağandışı gider ve zarar kalemleri olarak tanımlanan faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış­larını ifade eder.

 

6 - Duran Varlık Yatırımlarına İIişkin Nakit Çıkışları: Duran varlık yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcama tutarlarını içerir.

 

7 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri: Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerinde ödemeler so­nucu onaya çıkan azalmaları ifade eder. Menkul kıymetler anapara ödemeleri, alınan kredilerin anapara ödemeleri ve diğer ödemeler ayrı ayrı gösterilir. Vergi ve temettü ödemeleri bu başlıkta gösterilmez.

 

8 – Uzun Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri: Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar bu grupta yer alır. Menkul kıymetler anapara ödemeleri, alınan krediler anapara ödemeleri ve diğer ödemeler ayrı ayrı gösterilir.

 

9 - Ödenen Vergi ve Benzerleri: Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.

 

10 - Ödenen Temettüler: Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını içerir.

 

11 - Diğer Nakit Çıkışları: Menkul kıymetlerde, satışlardan doğanlar hariç olmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder.

 

D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu:

 

İşletmenin dönem sonunda kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. Herhangi bir vade taşımayan, ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içinde yer alır.

 

E- Nakit Artış veya Azalışı:

 

İşletmenin dönem içi nakit girişleri ile dönem içi nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir. Diğer bir anlatımla dönem içi nakit girişlerinin dönem içi nakit çıkışlarından fazla olması duıumunda aradaki fark nakit artışını; az olması durumunda ise nakit azalışını ifade eder. Dönem sonu nakit mevcudu ile dönem başı nakit mevcudu arasındaki fark, nakit artış veya azalışını gösterir.

 

 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats