.
  7/A Maliyet Hesapları İşleyiş Örnekleri
 

7/A Seçeneğinde hesap planı açıklaması:7/A seçeneğinde  yer alan maliyet hesap gruplarının her biri defte­ri kebir hesabı düzeyinde GİDER, YANSITMA, FARK hesapları olarak bölümlendirilmiştir.

GİDER, YANSITMA VE FARK HESAPLARI:Gider Hesapları dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği hesaplardır.Gider Yansıtma hesapları ise belirlenen giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasında kullanılan hesaplardır.Önceden belirlenen maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili giderler ile önceden belirlenen giderler arasındaki farkların kay­dedildiği hesaplardır. Fark hesapları borç veya alacak bakiyesi vere­bilirler. Fiili maliyet sisteminin uygulanması durumunda yansıtma he­sapları tutarı fiili giderler tutarı kadar olacağından fark hesapları söz konusu olmamaktadır.

 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ:Esas üretim yerlerinde harcanan, mamulün bünyesine girerek onun esas unsurunu teşkil eden ve mamulün maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen maddeler 710. DİREKT İLK MADDE VE MAL­ZEME GİDERLERİ hesabında izlenir. Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ambardan çekilen di­rekt maddeler bu hesabın borcuna, 150. İLK MADDE VE MALZEME hesabının alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 711. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSIT­MA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılır.

 Örnek olarak, ambardan hammadde çekildiğinde:

 _______________________________         /         _____________________________

710  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ               1.000.

150  İLK MADDE VE MALZEME                                                1.000

_______________________________         /         _____________________________

 Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa­bına aktarıldığında;

_______________________________         /         _____________________________

151  YARI MAMULLER-ÜRETİM                                       1.000

711  DİREKT İLK MADOE VE

                    MALZEME YANSITMA HESABI                                       1.000

_______________________________         /         _____________________________

 Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fiili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında;

 _______________________________         /         _____________________________

711  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME                           1.000

        YANSITMA HESABI

710  DİREKT İLK MADDE VE

        MALZEME GİDERLERİ                                                      1.000

_______________________________         /         _____________________________

muhasebe kayıtları yazılacaktır.

Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 kod­lu hesaba devredilecektir.

 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ:Esas üretim yerlerinde harcanan ve mamulün bünyesine giren işçi­lik giderleri 720. DİREKT İŞÇİLİK GIDERLERİ hesabında izlenir. Bu işçilik giderleri, hangi mamule nerede ve ne kadar harcandığı tesbit edilebilen giderlerdir.  Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere harcanan işçilikler bu hesabın borcuna, ilgili Aktif ve Pasif hesapların alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 721. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSlTMA HE­SABI ile karşılaştırılarak kapatılır.

 Örnek olarak işçilik giderleri meydana geldiğinde;

 _______________________________         /         _____________________________

720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ          3.000        

               380  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                              517     

               361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK          

                KESİNTİLERİ                                                                                 420     

               381  GİDER TAHAKKUKLARI                           2.063

_______________________________         /         _____________________________

 Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa­bına aktarıldığında;

 _______________________________         /         _____________________________

151  YARI MAMULLER-ÜRETİM                                         3.000      

721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ        

                   YANSITMA HESABI                                        3.000      

_______________________________         /         _____________________________

 Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fıili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında;

 _______________________________         /         ____________________________         

721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                             3.000      

        YANSITMA HESABI            

               720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                                       3.000

_______________________________         /         _____________________________

 muhasebe kayıtları yazılacaktır.

Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 ko­dlu hesaba devredilecektir.

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ:İşletmenin üretim ve üretime bağlı hizmetleri için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderler 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERI hesabında izlenir. Mamule veya hizmete doğrudan doğruya yüklenemeyen, hangi mamule  veya hangi hizmete nerede ne kadar harcandığı tesbit edilemeyen veya tesbiti ekonomik olmayan giderlerdir. Bunlar genellikle dağıtım yolu ile mamul veya hizmet maliyetine yüklenirler. Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kaydedilir. Maliyet dönemleri sonlarında 731 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılırlar.

 Örnek olarak GÜG meydana geldiğinde;

 _______________________________         /         _____________________________

730       GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                     1.500

               381  GİDER TAHAKKUKLARI                                                    1.500

_______________________________         /         _____________________________

 Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fıili değer üzerinde üretim hesabına aktarıldığında:

_______________________________         /         _____________________________

151  YARI MAMULLER-ÜRETİM                                        1.500

731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

        YANSITMA HESABI                                                            1.500

_______________________________         /         _____________________________

 Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile karşılaştırılıp kapatıldığında;

_______________________________         /         _____________________________

731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI   1.500                                                                            730  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                                         1.500

_______________________________         /         _____________________________

 muhasebe kayıtları yazılacaktır.

                Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 ko­dlu hesaba devredilecektir.

1- İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI: Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi am­balaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesap 150. İLK MADDE VE MALZEME hesabıdır.Satınalındıklarında veya işletme tarafından üretildiklerinde satın­alma veya maloluş değerleri üzerinden bu hesabın borcuna, üretime verildiklerinde, tüketildiklerinde, satıldıklarında veya devredildik­lerinde maliyet değeri veya satış fiyatı ile bu hesabın alacağına kay­dedilirler.İlk madde ve malzemeler grubuna dahil stokları takip edebilmek için bu hesabın temsil ettiği stok çeşitleri ile ilgili birer alt hesap açılır. İlk maddeler mamulün üretiminde kullanılan onun bünyesine gi­ren, mamulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluşturan değer­lerdir.Yardımcı malzemeler üretiminde kullanılan mamulün bünyesine giren fakat malulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluştur­mayan değerlerdir.İşletme malzemeleri üretimin gerçekleşmesinde kullanılan, fakat mamulün bünyesine girmeyen değerlerdir.Ambalaj malzemeleri mamulün tüketiciye ulaştırılmasında ve su­nulmasında kullanılan değerlerdir.

2-YARI MAMULLER: Üretim hesabı mamul hale gelmemiş, ancak, direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış üre­tim aşamasındaki ürünlerin maliyeti 151.YARIMAMULLER-ÜRETİM hesabında izlenir.Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarı kadar bu hesap borçlandırılır. İI­gili üretim maliyetleri yansıt­ma hesapları 710, 720 ve 730 kodlu hesaplar kadar alacaklandırılır. Üretimi tamamlananların maliyeti kadar da bu hesap alacaklandırılarak ilgili mamul stok hesapları borçlandı­rılır.

 Üretimin maliyeti oluşturulurken;

 _______________________________         /         _____________________________

151  YARI MAMUILER-ÜRETİM                                         5.500

711  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME

       GIDERLERİ  YANSITMA                                                             1.000

721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ  YANSITMA                             3.000

731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ  YANSITMA                              1.500

_______________________________         /         _____________________________

711  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME

       GIDERLERİ  YANSITMA                                                    1.000

721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ  YANSITMA                    3.000

731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ  YANSITMA                     1.500

710  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME

       GIDERLERİ                                                                               1.000

720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                                               3.000

730  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                                1.500

                _______________________________         /         _____________________________

üretimi tamamlananların mamul stok hesabına alınmasında,

            _______________________________         /         _____________________________

152  MAMULLER                                                              3.500

151  YARI MAMULLER-ÜRETİM                                                3.500

_______________________________         /         _____________________________

muhasebe kayıtları yazılacaktır.

3-MAMULLER:Üretimi tamamlanan ve satışa hazır hale gelen değerler 152 MAMUL­LER hesabında izlenir.Üretimi tamamlanan mamullerin ambara alınması ile bu hesap borçlandırılır, 151.YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı alacaklandırılır. Mamullerin satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi durumunda bu hesap alacaklandırılır ve 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabı borçlandırılır.

Örnek; 6.000 TL.lık üretimin tamamlandığını ve 5.000 TL. lık mamulün satıldığını kabul edersek:

 _______________________________         /         _____________________________

152  MAMULLER                                                             6.000

151  YARI MAMULLER-ÜRETİM                                                6.000.

_______________________________         /         _____________________________

_______________________________         /         _____________________________

620  SATILAN MAMULLER MALİYETİ                               5.000

152  MAMULLER                                                                        5.000

_______________________________         

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats