.
  Genel Muh. Test-2
 

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1,Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosu İlkeleri arasında yer almaz?
A) Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar , menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir
B) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
C) Arızi ve olağan üstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
D) Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır
2.Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosu İlkeleri arasında yer almaz?
A) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerine bir değişiklik yapıldığı taktirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
B) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır.
C) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
D) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar gurubu içinde gösterilir.
3.Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosu ilkeleri arasında yer alır?
A) Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler , alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılır.
B) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılamaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.
C) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerine bir değişiklik yapıldığı taktirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
D) İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması herhangi bir nedenle öz kaynaklarda meydana gelen azalmalar ,hem dönemsel hem kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.
4.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun temel eşitliğinde bulunmaz?
A) Alacaklar
B) Borçlar
C) Varlıklar
D) Sermaye
5. işletmenin sahip olduğu para ,mal ,makine ,araç-gereç , alacaklar gibi iktisadi değerlere ........ denir.Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere uygundur.?
A) Sermaye
B) Varlıklar
C) Sermaye
D) Yabancı Kaynaklar
6. ............. İşletme sahipleri dışındaki üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder
A) Öz sermaye
B) Borçlar
C) Alacaklar
D) Varlıklar
7. İşletme sahibi veya sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki haklarına ............... denir?
A) Alacaklar
B) Borçlar
C) Varlıklar
D) Sermaye
8. Varliklar sol kisma, kaynaklar sag kisma birbirine paralel olarak siralanmış şekilde yapılmış bilançoya ........ denir.?
A) Rapor Tipi
B) İşletme Tipi
C) Hesap Tipi
D) Dönem sonu Bilançosu
9.Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço hesabı değildir?
A) Hazır Değerler
B) Dönem Net Karı veya Zararı
C) Duran Varlıklar
D) Geçmiş Yıllar Karları
10. İşletmenin belirli bir süre sonunda sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tabloya ............ denir?
A) Bilanço
B) Mizan
C) Gelir Tablosu
D) Kesin Mizan
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats