.
  Genel Muh-6
 Genel  Muhasebe dersinin VI. Sayfasında Yevmiye defteri ve Mizan ile ilgili bilgiler ile Tek Düzen hesap planında yer alan Bilanço hesapları, Gelir Tablosu hesapları  ve Nazım hesaplarını vereceğiz.


YEVMİYE DEFTERİ

 
Muhasebe kayıtlarına alınması gereken işlemlerin maddeler halinde, tarih sı­rasıyla ve bir usul dahilinde yazıldığı defterdir.
 
Yevmiye defteri genetlikle ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sı­ra numaralrdır. İş hacimleri iti­bariyle ciltli yevmiye defteri kullanamayan işletmeler istedikleri tak­dirde ayrı sayfalar halinde yevmiye defteri sayfaları kullanabilirler.
 
Muhasebe kayıtlarını bilgisayar aracılığı ile yapan işletmeler bilgisayar kağıtlarını defter olarak notere tasdik ettirirler. Bilgisayar aracılığı ile muhasebe kayıtlarını tutan işletmelerin yevmiye defteri formatı kullanılan muhasebe paket programına göre değişmektedir. Bu formatta da yevmiye maddesi tarih ve numaraları, borçlu ve alacaklı hesapların yazıldığı açıklama sütunu, borçlu ve alacaklı hesapların tutarlarının yazıldığı borç ve alacak sütunları vardır.
 
MİZAN

Yevmiye detteri kayıtları defteri kebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında defterikebir hesaplarının borç ve ala­cak tutarları ile borç ve alacak bakiyelerini bir cetvel halinde düzenlerler.Ayrıca işletmeler hesapları görmek ve kontrol etmek istedikleri anda da mizan düzenleyebilirler.
 
Mizanlar defteri kebire aktarılan yevmiye defteri kayıtlarını kapsadığın­dan Mizan Cetvelinin başına mizanın düzenleniş tarihi ve mizana da­hil edilmiş en son yevmiye maddesi numarası kaydedilir.
 
Yevmiye defteri borç ve alacak sütunları toplamı ile mizanın borç ve alacak tutarları toplamı birbirine eşit olması gerekmektedir. Yev­miye defteri toplamı iIe mizan toplamının birbirine eşit olmaması du­rumunda, yevmiye kayıtlarından bazılarının defteri kebire geçirilmemiş olması veya yanlış geçirilmiş olması veyahut defteri kebirden mizana hatalı aktarılmış olması söz konusu olabilir.
 
Mizanın borç ve alacak tutarlar sütunlarının birbirine eşit olma­ması da, yevmiyede hatalı kaydın olduğunu, yevmiyedeki bir kaydın defteri kebire geçirilmediğini veya defteri kebirden mizana hatalı ak­tarıldığını ifade eder.
 
Böylece mizanlar yevmiye kayıtlarının doğruluğunu (borç ve ala­cak eşitliğini) kontrot ettiği gibi yevmiye defterinden detteri kebire ve oradan mizana aktarmaların doğru yapılıp yapılmadığını da kontrol eder.
 
Mizanda, hesapların bakiyesi yer aldığından aktif hesapların ve giderlerin borç bakiye vererek, pasif hesapların ve gelirlerin alacak bakiye vererek yer alması gerekir. Ayrıca, bakiyelerin borç ve alacak toplamlarının da birbirine eşit olması gerekecektir. Böylece, hem he­sapların doğru kaydedilip kaydedilmediği, hem de hesapların ba­kiyelerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilmiş olur.
 
........... İŞLETMESİNİN 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI
           
Hesap Kodu Hesabın Adı Tutar Kalan
Borç Alacak Borç Alacak
100 KASA HESABI 15.000   12.000   3.000   0  
101 ALINAN ÇEKLER 13.000   9.500   3.500   0  
102 BANKALAR HESABI 52.250   45.000   7.250   0  
103 VERİLEN ÇEKLER HESABI 13.000   40.000   0   27.000  
120 ALICILAR HESABI 65.000   63.000   2.000   0  
121 ALACAK SENETLERİ HESABI 45.700   44.500   1.200   0  
128 ŞÜPH.TİC.ALA.HESABI 13.650   0   13.650   0  
129 ŞÜPH.TİC.ALA.KARŞ.HESABI 0   13.650   0   13.650  
153 TİCARİ MALLAR HESABI 127.000   117.000   10.000   0  
191 İNDİRİLECEK KDV 9.570   9.570   0   0  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 12.500   0   12.500   0  
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HES. 65.000   0   65.000   0  
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 23.000   0   23.000   0  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES. 0   79.000   0   79.000  
320 SATICILAR HESABI 7.500   42.900   0   35.400  
321 BORÇ SENETLERİ HESABI 9.500   45.000   0   35.500  
360 ÖDEN.VERGİ VE FONLAR HES. 4.300   9.650   0   5.350  
361 ÖDEN.SOSY.GÜV.KES.HESABI 5.800   14.200   0   8.400  
391 HESAPLANAN KDV 21.500   21.500   0   0  
500 SERMAYE HESABI 0   50.000   0   50.000  
570 GEÇMİŞ YIL KARLARI HESABI 0   22.000   0   22.000  
590 DÖNEM NET KARI HESABI 0   0   0   0  
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 0   152.000   0   152.000  
621 SAT.TİC.MALL.MALY.HESABI 113.000   0   113.000   0  
631 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.HESABI 27.000   0   27.000   0  
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HES. 69.000   0   69.000   0  
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 0   3.450   0   3.450  
654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI 13.650   0   13.650   0  
660 KISA VAD.BORÇ.GİD.HESABI 31.500   0   31.500   0  
689 DİĞ.OL.DIŞI GİD.VE ZAR.HESABI 36.500   0   36.500   0  
690 DÖNEM KARI VE ZARARI 0   0   0   0  
692 DÖNEM NET KAR VE ZARARI 0   0   0   0  
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.HESABI 27.000   27.000   0   0  
761 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.YANS.HES. 27.000   27.000   0   0  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HES. 69.000   69.000   0   0  
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANS. 52.000   52.000   0   0  
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HES. 31.500   31.500   0   0  
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANS.HES. 31.500   31.500   0   0  
GENEL TOPLAM 1.031.920   1.031.920   431.750   431.750  
            AKTİF HESAPLAR
1     DÖNEN VARLlKLAR
 
10        HAZIR DEĞERLER
 
100      KASA
101      ALINAN ÇEKLER
102      BANKALAR
103      VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
104
105
106
107
108      DİĞER HAZIR DEĞERLER
109
 
11        MENKUL KIYMETLER
 
110      HİSSE SENETLERİ
111      ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE  BONOLARI
112      KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARf
113
114
115
116
117
118      DİĞER MENKUL KIYMETLER
119      MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 
12        TİCARİ ALACAKLAR
 
120      ALICILAR
121      ALACAK SENETLERİ
122      ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
123
124
125
126      VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127      DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128      ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129      ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
 
13        DİĞER ALACAKLAR
 
130
131      ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132      İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133      BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
134
135      PERSONELDEN ALACAKLAR
136      DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137      DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138      ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139      ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILlĞI (-)
 
14
 
15        STOKLAR
 
150      İLK MADDE VE MALZEME
151      YARI MAMÜLLER-ÜRETİM
152      MAMÜLLER
153      TİCARİ MALLAR
154
155
156
157      DİĞER STOKLAR
158      STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
159      VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
 
16
 
17        YlLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARlM MALİYETLERİ
 
170      YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
171
172
173
174
175
176
177
178
179      TAŞERONLARA VERLEN AVANSLAR
 
18        GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
 
180      GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181      GELİR TAHAKKUKLARI
182
183
184
185
186
187
188
189
 
19        DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
 
190      DEVREDEN KDV
191      İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
192      DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
193      PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
194
195      İŞ AVANSLARI
196      PERSONEL AVANSLARI
197      SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198      DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
 
2         DURAN VARLlKLAR
 
20
 
21
 
22        TİCARİ ALACAKLAR
 
220      ALICILAR
221      ALACAK SENETLERİ
222      ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
223
224
225
226      VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
227      DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
228 
229      ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
 
23        DİĞER ALACAKLAR
 
230
231      ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232      İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
233      BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
234
235      PERSONELDEN ALACAKLAR
236      DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237      DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
238
239      ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
 
24        MALİ DURAN VARLlKLAR
 
240      BAĞLl MENKUL KIYMETLER
241      BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
242      İŞTİRAKLER
243      İŞTİRAKLERDE SERMAYE TAAHÜTLERİ (-)
244      İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
245      BAĞLI ORTAKLIKLAR
246      BAĞLI ORTAKLIKLARDA SERMAYE TAAHÜTLERİ (-)
247      BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ   KARŞILIĞI (-)        
248      DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249      DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
 
25        MADDİ DURAN VARLIKLAR
 
250      ARAZİ VE ARSALAR
251      YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
252      BİNALAR
253      TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR
254      TAŞITLAR
255      DEMİRBAŞLAR
256      DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257      BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258      YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259      VERİLEN AVANSLAR
 
26        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
 
260      HAKLAR
261      ŞEREFİYE
262      KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264      ÖZEL MALİYETLER
265
266
267      DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268      BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
269      VERİLEN AVANSLAR
 
27        ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
 
271      ARAMA GİDERLERİ
272      HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
273
274
275
276
277      DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278      BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279      VERİLEN AVANSLAR
 28       GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
 
280      GELECEK YILLARA AlT GİDERLER
281      GELİR TAHAKKUKLARI
282
283
284
285
286
287
288
289
 
29        DİĞER DURAN VARLIKLAR
 
291      GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
292      DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
293      GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
294      ELDEN ÇIKARlLACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
295
296
297      DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298      STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
299      BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
 
PASİF HESAPLAR
 
3          KlSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
 
3O       MALİ BORÇLAR
 
300      BANKA KREDİLERİ
301
302
303      UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
304      TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
305      ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306      ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
307
308      MENKUL KİYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
309      DİĞER MALİ BORÇLAR
 
31
 
32        TİCARİ BORÇLAR
 
320      SATICILAR
321      BORÇ SENETLERİ
322      BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
323
324
325
326      ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
327
328
329      DİĞER TİCARİ BORÇLAR
 
33        DİĞER BORÇLAR
 
330
331      ORTAKLARA BORÇLAR
332      İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333      BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
334
335      PERSONELE BORÇLAR
336
337      DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
338
339      DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
 
34        ALINAN AVANSLAR
 
340      ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
341
342
343
344
345
346
347
348
349      ALINAN DİĞER AVANSLAR
 
35        YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
 
350      YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ
351
352
353
354
355
356
357
358
359
 
36        ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
 
360      ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361      ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
362
363
364
365
366
367
368      VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ
            VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
369      ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats