.
  Dış Tic.Muh.-10
 
153 TİCARİ MALLAR
           
Dönem Başı Mal Mevcudu     100.000-     Dönem İçi Alış İadeler           15.000-
Dönem içi Alışlar                        200.000-     Alış Iskontoları                        10.000-
Alış Giderleri                                80.000-

       TOPLAM 
380.000              TOPLAM 25.000.-             
                                              
İstenilen: 1) Satılan ticari malın maliyetini hesaplayınız.
                2) Muhasebe kayıtlarını düzenleyiniz.
 
Net alışlar = 380.000 - 25.000 = 355.000.
Satılan ticari malın maliyeti    = Net alışlar- Dönem sonu mal mevcudu
                                                   = 355.000.-100.000. = 255.000.- ( STMM )
621 SAT.TİC.MAL.MLY.
255.000
 
153 TİCARİ MALLAR
 
255.000
 
646 KAMBİYO KÂRLARI
Niteliği: Aktifteki dönen varlık kalemlerinden oluşan olumlu kâr farklarının (TL’ye çevrilmesi karşılığı oluşan kârların) izlendiği hesaptır. İhracat bedelinden oluşan olumlu kur farkları cari dönemde 601 YURT DIŞI SATIŞLAR hesabına alacak kaydedilir.
İşleyişi: Kambiyo işlemlerinden oluşan kârlar 646 KAMBİYO KÂRLARI hesabına alacak kaydedilir. Bu hesap dönem sonunda 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.
 
656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
Niteliği: Aktifteki dönen varlık hesaplarından oluşan olumsuz kur farklarının (TL karşılığı oluşan zararların) izlendiği hesaptır. İhracat bedelinin TL’ye çevrilmesinden oluşan olumsuz kur farkları cari dönem içinde 612 DİĞER İNDİRİMLER hesabına, izleyen dönemlerde 656 KAMBİYO ZARARLARI hesabına borç kaydedilir.
İşleyişi: Kambiyo işlemlerinden oluşan zararlar 656 KAMBİYO ZARARLARI hesabına borç kaydedilir. Yabancı para üzerinden yapılan bir işlemden oluşan olumsuz kur farkları veya işletmenin yabancı paralı borç ve alacaklarının değerlenmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz kur farkları bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.
 
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Niteliği: Ürünün tamamlanıp stoklara alınmasından yada hizmetin tamamlanmasından sonra, ürünün veya hizmetin nihai tüketicilerine ulaşmasına kadar oluşan pazarlama, satış ve dağıtım ile ilgili giderlerin toplandığı hesaptır.
İşleyişi: Ürünün tamamlanıp stoklara alınmasından yada hizmetin tamamlanmasından sonra, nihai tüketicilere ulaştırılması sürecinde oluşan giderler bu hesaba borç kaydedilir. 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabının bakiyesi dönem sonlarında 761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 761 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA hesabı 631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ hesabına aktarılır. Bu hesapta dönem sonunda 690 DÖNEM KÂRI VE ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.
Uygulama: X AŞ İspanya’da yerleşik Beta firması ile FOB 50.000.- Euro tutarında mal mukabili terlik ihracatı konusunda anlaşma yapmıştır. İhraç konusu terliklerin nakliyesi karayolu ile gerçekleştirilecek ve serbest ihracat şeklinde olacaktır.
İstenilen: X AŞ’nin yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz.
Bilgilendirme: Mal mukabili ihracat işlemleri; İthalatçı ürünleri gümrükten teslim aldıktan sonra ödemede bulunur, şayet ödemeyi nakit olarak değil de, ihracatçının düzenlediği poliçeyi kabul etmek suretiyle yapar ise kabul kredili mal mukabili ödeme olur.
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
750
 
100 KASA
 
750
 
120 ALICILAR
100.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
100.000
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
1.000
 
391 HES KDV
180
 
100 KASA
 
1.180
 
102 BANKALAR
107.500
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
7.500
120 ALICILAR
 
100.000
 
Uygulama: X Anonim Şirketi İtalya’da yerleşik Brilla firması ile 50.000.- Euro tutarında vesaik mukabili kumaş ihracatı konusunda anlaşmışlardır. X AŞ 1 Kasım 20... tarihinde proforma faturaları düzenleyerek ithalatçı firmaya göndermiştir. Proforma fatura üzerinden ihracat sözleşmesi düzenlenmiştir.
İstenilen: X AŞ’nin kumaş ihracatının kayıtlarını düzenleyiniz.
1. X AŞ’nin 50.000.- Euro tutarındaki kumaşların (1 Euro=2.10 TL) fiili ihracatının yapılmasından sonraki yevmiye kaydı.
120 ALICILAR
105.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
105.000
50.000×2.10=105.000-TL 
102 BANKALAR
112.275
 
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
 
225
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
7.500
120 ALICILAR
 
105.000
 50.000*2.25=112.500 -TL                  
 
Uygulama: X AŞ satışını yapmış olduğu çelik kapılardan 500.- Euro değerindeki çeşitli kapı örneklerinden 10 tanesini 10.10.20.. tarihinde Gorki firmasına numune olarak sevk etmiştir. ( 1 Euro= 2.- TL )
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
10.000
 
153 TİCARİ MALLAR
 
10.000
 (10 adet ×500×2 TL=10.000 TL )                    
 7/A seçeneğini benimsemiş işletmeler numune giderlerini 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabında izleyeceklerdir.
 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
Niteliği: Ticaret işlemlerinin finansmanında işletmeler faaliyetlerini sürdürmek amacıyla borçlanabilirler. Bu borçlarla ilgili olarak faiz, komisyon, kur farkı giderleri gibi oluşan giderler bu hesapta izlenir.
İşleyişi: Borçlarla ilgili faiz, komisyon, kur farkı, banka masrafları havale masrafları, akreditif masrafları bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında 780 kodlu hesabın bakiyesi 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA hesabı vasıtasıyla 66 Finansman Giderleri grubu hesabına devredilerek kapatılır.
Uygulama: X AŞ 10 Temmuz 20... tarihinde ihracat finansmanında kullanmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası’ndan 1 yıl vadeli 250.000- Euro tutarında kredi baş vurusunda bulunmuştur.
İstenilenler:1) Nisan AŞ’nin Vakıflar bankasından krediyi kullandığı zamandaki yevmiye kaydını düzenleyiniz.
                  2) Krediyi ödediği zamandaki yevmiye kaydını düzenleyiniz.
102 BANKALAR
412.500
 
300 BANKA KREDİLERİ
 
412.500
 
300 BANKA KREDİLERİ
412.500
 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
68.500
 
100 KASA
 
481.000
 
Uygulama: X AŞ Fransa’da yerleşik New firması ile 100.000- Euro tutarında kumaş boyası ithalatı konusunda anlaşmaya varmışlardır. Boyaların bedeli kabul kredili mal mukabili şeklinde ödenecektir.
İstenilen: Mert AŞ’nin yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz.
150 İLK MADDE VE MALZE.
200.000
 
320 SATICILAR
 
200.000
 (100.000 * 2.- TL=200.000.-TL                )                             
 
320 SATICILAR
200.000
 
321 BORÇ SENETLERİ
 
200.000
321 BORÇ SENETLERİ
200.000
 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
30.000
 
102 BANKALAR
 
230.000
 
Uygulama: X AŞ Hollanda’da yerleşik ZET firması ile 10/10/20.. tarihinde 200.000-Euro’luk 1000 adet bisiklet ihracatı konusunda proforma fatura üzerindeki fiyattan anlaşmaya varmışlar ve sözleşme imzalamışlardır.
1) Bisikletlerin fiili ihracatı 20/10/20.. tarihinde (1 Euro=2.10 TL kuru üzerinden) yapılarak beyannamesi düzenlenmiştir.
İhraç edilen bisikletler için yapılan masraflar şunlardır.
- Akreditif masrafları                                              1.000 TL  
- Yükleme - Boşaltma ücreti                               200.- TL (Antrepo giderleri ) 
- Ardiye gideri                                                    250.- TL (Antrepo giderleri )
- Gümrük vergisi                                                300 TL
- Gümrük müşavir ücreti                                     150 TL
- Sigorta masrafı                                                 1.000- TL
- Yurt içi nakliyesi                                                2.000- TL
- A.TR onayı                                                       50.- TL
- Konsolosluk ihracatı                                         100- TL
- T. İhracatçılar birliği aidatı ( TİM )                       200.- TL
- TSE onay ücreti                                                150. TL
- Nakliye KDV’ si                                                360.- TL
- Satılan malın maliyeti                                  315.000.- TL
2) ZET firması ihraç edilen bisikletlerin bedelini 15/11/20... tarihinde Bilge AŞ’nin T.Vakıflar bankasında bulunan vadesiz döviz tevdiat hesabına transfer etmiştir. T.Vakıflar bankası DAB düzenleyerek (1 Euro=2.25- TL kuru üzerinden) Bilge AŞ’nin hesabına 100.- TL DAB masrafı kestikten sonra bakiyeyi işlemiştir.
 İstenilenler:
1) İhracat maliyet tablosunu düzenleyiniz ve tablodan elde edilebilecek bilgileri listeleyiniz.
2) Bilge AŞ’nin ihracat yevmiye kaydını düzenleyiniz.
3) Bilge AŞ’nin ihracat bedelini alış kaydını düzenleyiniz.
İhracat maliyet tablosundan şu bilgilere ulaşabilirsiniz.
1) Bir tane bisikletin satış fiyatı 200 Euro’dur. (200.000-Euro % 1.000-adet=200 Euro)
2) Satılan bisikletlerin ambar çıkış maliyeti 315 TL’dir. (315.000 TL%1.000.=315. TL)
3) İhracat sonunda 1 adet bisiklet maliyeti 320.40 TL’ye (152.57 Euro’ya) ulaşmaktadır.   (320.400.-TL % 1.000.- adet =320.40 TL); 320.40.- TL % 2.10 (1 Euro)= 152.57 Euro’dur
4) İhraç edilen bisikletin ambar çıkış maliyeti 315 TL iken ihracat sonunda maliyeti 320.40.- TL’ye ulaşmıştır. (320.40-315.=5.40 TL) Her bir bisiklet için 5.40 TL ihracat maliyeti ortaya çıkmıştır.
2. ZET firmasına 1.000 tane bisiklet satış kaydı.
120 ALICILAR
420.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats