.
  Dış Tic.Muh.-9
 
Uygulama: X AŞ  İtalya’da yerleşik Max firmasına 120.000- Euro tutarında bilgisayar malzemesi satmak üzere 01.12.20.. tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme gereği Max firması teminat mektubu karşılığı bilgisayar malzemelerinin bedelini peşin olarak banka aracılığı ile X AŞ’ye gönderecektir. X AŞ Türkiye İş Bankasından teminat mektubu isteminde bulunmuştur.
istenilen: X AŞ’nin ihracat kayıtlarını düzenleyiniz.
1) Türkiye İş Bankasına teminat mektubu için komisyon ve BSMV ödenmesi kaydı.
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
1.250
 
102 BANKALAR
 
1.250
 
2) Max firması ürün bedelini avans olarak X AŞ’nin Türkiye İş Bankasında bulunan vadesiz mevduat hesabına transfer kaydı.
102 BANKALAR
240.000
 
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
 
240.000
( 2.00*120.000 240.000.-TL )                        
 
3) Dönem sonunda alınan avanslar değerleme işlemine tabi tutulmuştur.
612 DİĞER İNDİRİMLER
6.000
 
340 SİPARİŞ AVANSLARI
 
6.000
 (2.05 – 2.00) = 0.05×120.000.-= 6.000 TL
340 ALINAN SİPARİŞ AVANS.
250.000
 
656 KAMBİYO ZARARLARI
3.600
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
258.600
(2,08-2,05=0,03*120.000=3.600 )
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
Niteliği: İşletmenin faaliyeti ile ilgili olarak yurt dışına satışını yaptığı ürün ve hizmetler karşılığında tahakkuk ettirilen tutarların izlendiği hesaptır. Bu hesapta; kendisinin yapmış olduğu ihracat tutarlarının yanı sıra, ihracat amacıyla aracı firmalara yapmış olduğu ürün ve hizmet satışları da izlenir.
İşleyişi: Yurt dışına ürün ve hizmet satışları gerçekleştikçe bu hesaba (Gümrük çıkış tarihindeki kur üzerinden) alacak kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır. Ürün veya hizmetin fiili ihracat tarihi ile paranın ihracatçıya transfer tarihleri arasında oluşan olumlu kur farkları 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabının alt hesaplarında izlenir. Oluşan olumsuz kur farkları ise 612 Diğer İndirimler Hesabına borç kaydedilir.
Uygulama: X AŞ Fransa’da yerleşik bir firmaya 25.000.- Euro tutarında işlenmiş pamuk ihraç etmiştir.
İstenilenler:  1) X AŞ’nin ihracat kaydını,
                2) X AŞ’nin ihracat bedelini alış kaydını düzenleyiniz.
1)       Fatura düzenlendiği anda X AŞ’nin düzenlemesi gereken kayıt şu şekildedir.
120 ALICILAR
47.500
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
47.500
 ( 25.000.× 1.90. TL=47.500.TL)                                    
 
2) Paranın X AŞ’nin bankasının kayıtlarına yansıdığı günkü kayıt.
102 BANKALAR
48.000
 
120 ALICILAR
 
47.500
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
500
( 1.92-1.90 ) = 0.02 × 25.000= 500.- TL kur farkı oluşmuştur.                                        
 
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610 SATIŞTAN İADELER (-)
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
 
610 SATIŞTAN İADELER (-)
Niteliği: İşletmelerin satmış olduğu ürünlerin, alıcıları tarafından değişik nedenlerden dolayı iade edilen tutarların izlendiği hesaptır.
İşleyişi: İade edilen ürünlerin bedeli 610 Satıştan iadeler hesabının borcuna, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında 610 kodlu hesap 690 kodlu hesaba devredilerek kapatılır.
 
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
Niteliği: İşletmenin faturaları düzenleyerek satışı işleminin gerçekleşmesinden sonra her türlü yapılan miktar ve kasa ıskontolarının izlendiği hesaptır.
 - Miktar ıskontosu: Ürünün veya hizmetin alıcısının belli miktarın üzerinde alışta bulunmasından dolayı satıcı işletmenin kendisine yaptığı indirimdir.
 - Kasa ıskontosu: Ürün veya hizmet alıcılarının borcunu vadeden önce ödemesi durumunda alıcıya yapılan ıskontodur.
İşleyişi: Alıcılara uygulanan ıskonto oranları 12 kodlu Ticari Alacaklar hesabına alacak, 611 SATIŞ ISKONTOLARI hesabına borç kaydedilir. Bilgilendirme: KDV Kanunun 25/a maddesine göre yapılan ıskontolar KDV matrahına dahil edilmez.
Uygulama: X AŞ İspanya’da yerleşik Tubuni firmasına 150.000 Euro’luk (1 Euro = 2.00 TL üzerinden) kuru incir ihraç etmiş durumdadır. Kuru incirlerden 10.000 Euro’luk kısmı numuneye uygun olmadığı için 01.11.20.. tarihinde iade edilmiştir. (İade tarihinde döviz kuru 1 Euro=2.20 TL’dir.)
İstenilen: X AŞ’nin kuru incirleri iade alış kaydını düzenleyiniz.
610 SATIŞ İADELERİ
20.000
 
612 DİĞER İNDİRİMLER
2.000
 
120 ALICILAR
 
22.000
 10.000 ×2.20-=22.000- TL                                         
Uygulama: X AŞ Fransa da yerleşik ZET firmasına 100.000- Euro tutarında bakliyat ihraç etmiş durumdadır. (1 Euro=2.00 TL kuru üzerinden) Bakliyatların 10.000- Euro’luk kısmı bozuk çıktığı için 01/12/20.. tarihinde iade edilmiştir. ( İade tarihinde döviz kuru 1 Euro=1.90 TL’dir.)
İstenilen: ZET AŞ’nin yevmiye kaydını düzenleyiniz.
610 SATIŞ İADELERİ
20.000
 
120 ALICILAR
 
19.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
1.000
( 2.00-1.90)= 0.10 × 10.000= 1.000 TL
 
Uygulama:
İstenilen: X AŞ’nin,
            1) Fiili ihracat tarihindeki kayıtlarını,
            2) İhracat bedelinin döviz tevdiat hesaplarına aktarılması kayıtlarını,
            3) Vadeli tevdiat hesaplarına aktarılması kayıtlarını düzenleyiniz.
120 ALICILAR
210.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
210.000
( 100.000*2.10=210.000 TL)
102 BANKALAR
219.780
 
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
220
 
120 ALICILAR
 
210.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
10.000
 
102 BANKALAR
224.775
 
646 KAMBİYO KARLARI
 
4.995
102 BANKALAR
 
219.780
 
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
Niteliği: İhracatçı tarafından; alıcı namına, ürünün sevkıyatı sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan ürünlere ait oluşan sevk giderleri, ihraç edilen ürünlerin hatalı ve noksan olması sebebiyle, yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, gibi indirimler bu hesapta izlenir.
İşleyişi: Yurt içine satılan veya ihraç edilen, ürün ya da hizmet tutarından yapılan indirimler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonunda ise 612 kodlu hesap 690 Dönem karı veya zararı hesabına devredilerek kapatılır.
Uygulama: X AŞ faaliyetleri şunlardır.
102 BANKALAR
150.000
 
120 ALICILAR
50.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
200.000
(    100.000×2.00 TL= 200.000.-TL )                                                                                       
102 BANKALAR
32.250
 
612 DİĞER İNDİRİMLER
21.500
 
120 ALICILAR
 
50.000
646 KAMBİYO KARLARI
 
3.750
15.000 Euro’yu tahsil kaydı (1 Euro= 2.15 TL)                                                                                  
 
62 SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
İşletmenin içinde bulunduğu dönemde stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal gibi yada satılan hizmetlerin maliyetini içerir. Kısaca müşterilere satılan ürün ve hizmetlerin üretimi yada satın alınması için yapılan tüm giderleri kapsar. Bu gruptaki hesaplar şunlardır:
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622 SATILAN HİZMETLER MALİYETİ (-)
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
 
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
Niteliği: İşletmenin imal edip yurt içine veya yurt dışına satışını yaptığı mamullerin maliyetinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi: İşletmelerin ihraç ettiği mamullerin maliyet tutarları 152 MAMULLER MALİYETİ hesabına alacak, 620 SATILAN MAMUL MALİYETİ hesabına borç kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında 690 DÖNEM KÂRİ veya ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.
 
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ ( - )
Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak üzere alınan ticari ürünlerin maliyetini içerir.
Uygulama: X AŞ kayıtlarını aralıklı envanter yöntemine göre tutmaktadır. Dönem sonunda yapılan fiili envanter sonucunda stoklarda 100.000.- TL tutarında ticari malın olduğu tespit edilmiştir. 153 TİCARİ MALLAR hesabının büyük defter kayıtları ise şu şekildedir:
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats